Wednesday, 10 February 2021 14:18

Punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze w Urzędzie Miejskim w Warcie

            Jeśli są Państwo właścicielami domu jednorodzinnego położonego na terenie Gminy Warta i pragną otrzymać szczegółowe informacje lub pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację – zapraszamy do kontaktu z naszym punktem konsultacyjnym czynnym we wtorki, środy i czwartki w godzinach: 8:00 – 15:00.

            Szanując Państwa czas – w celu ustalenia godziny konsultacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 609 620 670 lub e-mailowy

            Zakres działania punktu konsultacyjnego

 • informowanie właścicieli domów jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Warta o możliwości pozyskania dotacji z rządowego programu Czyste Powietrze
 • udzielanie pomocy w założeniu indywidualnego konta na Portalu Beneficjenta
 • udzielanie wsparcia w zakresie wypełnienia elektronicznego Wniosku o dofinansowanie oraz Wniosku o płatność

            Podstawowe informacje o programie Czyste Powietrze

 1. Czyste Powietrze jest rządowym programem obsługiwanym przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 2. Beneficjentami programu są osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami całorocznych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza się wydzielenie w budynku nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych z odrębnymi księgami wieczystymi albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
 3. Budynki muszą posiadać uregulowany stan prawny oraz być ukończone (pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy).
 4. Zakres dofinansowania: wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (także kolektory słoneczne), wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, mikroinstalacja fotowoltaiczna, prace termomodernizacyjne budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 5. Warunkiem niezbędnym do otrzymania jakiegokolwiek dofinansowania jest usunięcie źródła ciepła na paliwo stałe, które nie spełnia aktualnych norm emisji dla danego rodzaju kotłów.
 6. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3000 złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.
 7. Zainstalowane w budynku kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne muszą spełniać wymogi ekoprojektu lub zostać fizycznie wyłączone z użytkowania.
 8. Nie wolno zmieniać przeznaczenia budynku w okresie 5 lat od daty rozliczenia końcowego Wniosku o płatność.
 9. Każdy dokument i faktura/rachunek musi być wystawiony imiennie na wnioskodawcę lub na wnioskodawcę i jego małżonka wspólnie. Konieczna jest adnotacja o opłaceniu całości faktury/rachunku (zapłacono gotówką, zapłacono kartą płatniczą) lub pisemne potwierdzenie opłacenia faktury/rachunku. W przypadku płatności ratalnej na rzecz sprzedawcy/wykonawcy, wniosek o dotację składa się po spłaceniu rat.
 10. We wniosku można wykazać faktury/rachunki wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 11. Wszelkie modernizacje bydynku wpisane we wniosku należy rozliczyć w ciągu maksymalnie 30 miesięcy (2,5 roku) od daty złożenia wniosku. Za faktury/rachunki wystawione po tym terminie nie zostanie przyznana dotacja.
 12. Przegrody zewnętrzne (ściany zewnętrzne, dach lub strop pod nieogrzewanym poddaszem, strop nad nieogrzewaną piwnicą, podłoga na gruncie) oraz stolarka okienna i drzwiowa po pracach modernizacyjnych muszą spełnić warunki techniczne WT2021.
 13. Faktury/rachunki w treści lub w ramach dołączonych specyfikacji powinny zawierać dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (producent, nazwa, model), a przez to umożliwiać jednoznaczne odniesienie się do ich certyfikatów/świadectw, kart produktu oraz etykiet energetycznych.

 

Uprawnieni beneficjenci

Podstawowy poziom dofinansowania

Roczny dochód wnioskodawcy, pochodzący z różnych źródeł (wykazany w ostatnim złożonym zeznaniu PIT w polu „Podstawa obliczenia podatku”) nie może przekraczać 100000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód wnioskodawcy.

Podwyższony poziom dofinansowania

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Metodologia obliczeń dochodu do podwyższonego poziomu dofinansowania jest analogiczna do obliczeń dochodu do świadczeń rodzinnych.

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania otrzymają zaświadczenie o dochodach z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. kpt. Stanisława Skarżyńskiego 12, Warta. Przed udaniem się do MOPS prosimy o telefoniczny kontakt z pracownikami celem przygotowania stosownych dokumentów potwierdzających dochody.

Informacji udziela Marta Andraszczyk lub Dominika Piątek, tel. 43 829 40 29.

Osoby z wadą wzroku prosimy o przyjście do urzędu z okularami do czytania.

 

Rodzaje kosztów kwalifikowanych przedstawia tabela

Na miarę Państwa możliwości, przed rozmową telefoniczną lub wizytą w punkcie konsultacyjnym uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 1. Często zadawane pytania: http://czystepowietrze.gov.pl/ogolne/pytania-i-odpowiedzi/ oraz wykłady z cyklu http://czystepowietrze.gov.pl/akademiaczystegopowietrza/
 2. Dochody: sposób obliczenia w załączniku oraz na https://czystepowietrze.gov.pl/dochody/
 3. Wymagania techniczne https://czystepowietrze.gov.pl/wymagania-techniczne-zakres-rzeczowy-przedsiewziecia/
 4. Kalkulator grubości izolacji https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
 5. Kalkulator dotacji https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
 6. Kalkulator optymalnej mocy źródła ciepła dla domu https://cieplowlasciwie.pl/
 7. Kalkulator parametrów energetycznych budynku https://ekodom.edu.pl/
 8. Co zrobić, by mieszkać w domu bez rachunków za energię? Sprawdź na https://dombezrachunkow.com/
 9. Kalkulator SCOP dla pomp ciepła http://kalkulator.portpc.pl/
 10. Czyste Powietrze na stronie WFOŚiGW w Łodzi: https://portal.wfosigw.lodz.pl/wymagana-dokumentacja

 

Niezbędne informacje podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie

 1. Dokumenty potwierdzające dochód z ostatniego złożonego zeznania podatkowego.
 2. Numer rachunku w banku lub w SKOK.
 3. Numer działki ewidencyjnej.
 4. Numer księgi wieczystej lub kopie zbioru dokumentów określających własność nieruchomości (np. akt notarialny).
 5. Informacja o powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego z ewentualną informacją o powierzchni całkowitej lokalu użytkowego.
 6. Aktywny adres e-mail (konieczny jest dostęp do skrzynki e-mail), numer telefonu kontaktowego.
 7. Certyfikaty od zakupionego źródła ciepła, stolarki okiennej i drzwiowej (jeśli beneficjent o to wnioskuje).
 8. PESEL współmałżonka. Imiona, nazwiska i adresy zamieszkania współwłaścicieli nieruchomości.
 9. Zgody współwłaścicieli nieruchomości na przeprowadzenie prac modernizacyjnych (podpisy są składane we wniosku).
 10. We wniosku należy podać przewidywane koszty poszczególnych modernizacji. W przypadku ocieplenia przegród zewnętrznych – łączną powierzchnię ocieplenia, w przypadku wymiany stolarki – łączną powierzchnię stolarki do wymiany.
 11. Aby otrzymać dotację na wymianę kotła konieczny jest imienny dokument złomowania starego kotła wystawiony na dane wnioskodawcy z jednoznaczną informacją, że został zezłomowany kocioł centralnego ogrzewania (a nie np. złom stalowy).
 12. Protokół odbioru prac wykonawcy.

Załączniki niezbędne do Wniosku o płatność w programie Czyste Powietrze

 1. Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe (w ramach pierwszego wniosku o płatność, jeżeli w ramach zakresu rzeczowego przewidziano likwidację źródła/eł ciepła na paliwo stałe). Wymagane jest potwierdzenie dla każdego z zadeklarowanych do likwidacji źródeł ciepła. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali. W uzasadnionych przypadkach, np. trwałego wyłączenia z użytku pieca kaflowego, Beneficjent może udokumentować ten fakt w inny wiarygodny sposób np. dokument trwałego odłączenia źródła ciepła od przewodu kominowego wystawiony przez kominiarza.
 2. Dokumenty zakupu, czyli kopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług wykazane we wniosku o płatność, potwierdzone przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem. Do dofinansowania dopuszcza się dokumenty zakupu wystawione na Beneficjenta lub na Beneficjenta i jego małżonka wspólnie. Jeśli dokument wprowadzany był kilkukrotnie (np. z przypisaniem do różnych kategorii kosztów), należy dołączyć tylko jedną jego kopię.
 3. Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy.
 4. Karta produktu i etykieta energetyczna potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w załączniku nr 2 albo 2a do programu w szczególności wymagań dotyczących klasy efektywności energetycznej dla następujących kategorii kosztów:
  • źródła ciepła na paliwo stałe (kocioł na węgiel, kocioł na pellet, kocioł zgazowujący drewno);
  • pompy ciepła powietrze/woda;
  • gruntowej pompy ciepła;
  • pompy ciepła powietrze/powietrze;
  • kotła gazowego kondensacyjnego;
  • kotła olejowego kondensacyjnego;
  • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
  • pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej (cwu) zakupionej w ramach montażu instalacji cwu.
 5. Dla okien, drzwi i bram garażowych dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku (tj. zgodne z Warunkami technicznymi WT2021).
 6. Certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign), tzn. spełnienie co najmniej wymagań określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100), w przypadku zakupu źródła ciepła na paliwo stałe (kocioł na węgiel, kocioł na pellet, kocioł zgazowujący drewno).
 7. Certyfikat europejskiego znaku jakości „Solar Keymark” wraz z aktualnym numerem certyfikatu, a także wraz z załącznikiem technicznym lub certyfikat równoważny potwierdzający przeprowadzenie badań zgodnie z normą PN-EN 12975-1 stanowiący potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych określonych w załączniku 2 i 2a do programu dla kolektorów słonecznych. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 8. Protokół odbioru montażu źródła ciepła dotyczy wszystkich źródeł ciepła kwalifikowanych do dofinansowania. Protokół powinien być podpisany przez instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia (jeśli dotyczy) lub odpowiednie kwalifikacje oraz przez Beneficjenta. Protokół powinien potwierdzać miejsce instalacji, rodzaj urządzenia oraz prawidłowość jego montażu, uruchomienie i gotowość do eksploatacji. Dopuszczone jest wykonanie montażu źródła ciepła siłami własnymi i podpisanie ww. protokołu przez Beneficjenta, który posiada odpowiednie uprawnienia wynikające z przepisów prawa lub uprawnienia udzielone przez producenta danego urządzenia. W protokole odbioru montażu w przypadku źródeł ciepła na paliwo stałe należy potwierdzić dodatkowo, że zamontowano kocioł, który nie posiada rusztu awaryjnego lub przedpaleniska. W protokole odbioru montażu kotła zgazowującego drewno należy potwierdzić ponadto, że kocioł został zamontowany wraz ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność jest zgodna wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku nr 2 albo 2a do programu.
 9. Protokół odbioru montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła potwierdzający miejsce wykonania instalacji, jej parametry, prawidłowość montażu i gotowość do eksploatacji. Protokół powinien być sporządzony i podpisany przez wykonawcę oraz przez Beneficjenta. Protokołu nie dołącza się, jeżeli prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta.
 10. Protokół odbioru wykonania instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej potwierdzający miejsce wykonania instalacji, jej parametry, prawidłowość montażu i gotowość do eksploatacji. Protokół powinien być sporządzony i podpisany przez wykonawcę oraz przez Beneficjenta. Protokołu nie dołącza się, jeżeli prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta.
 11. Protokół odbioru wykonania przyłącza oraz instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła potwierdzający miejsce wykonania przyłącza i instalacji, ich parametry, prawidłowość montażu i gotowość do eksploatacji. Protokół powinien być podpisany przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz przez Beneficjenta. Dopuszczone jest wykonanie instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła i podpisanie ww. protokołu przez Beneficjenta, który posiada odpowiednie uprawnienia wynikające z przepisów prawa.
 12. Protokół odbioru prac w zakresie: ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Protokół odbioru prac w zakresie ocieplenia przegród budowlanych w podziale na:
  • dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami,
  • ściany zewnętrzne/przegrody pionowe,
  • podłoga na gruncie/strop nad piwnicą,
  • wymiana stolarki okiennej,
  • wymiana stolarki drzwiowej,
  • wskazujący miejsce montażu, rodzaj materiałów, a także potwierdzający zakres wykonanych prac (załącznikiem do protokołu może być kosztorys powykonawczy lub inne dokumenty uzupełniające). Protokół powinien potwierdzać, że wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dotyczy pomieszczeń ogrzewanych. Protokół powinien być sporządzony i podpisany przez wykonawcę oraz przez Beneficjenta. Protokołu nie dołącza się, jeżeli prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta.
 • Wystawione na Beneficjenta zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem (jeśli rozliczana jest kategoria mikroinstalacja fotowoltaiczna). Wzór opisanego zaświadczenia stanowi załącznik do niniejszej instrukcji, dopuszcza się także zaświadczenie wystawione na wzorze Operatora Sieci Dystrybucyjnej zawierające wymagane informacje.
 • Audyt energetyczny - jeżeli stanowi koszt kwalifikowany zgodnie z umową o dofinansowanie i jest rozliczany w danym wniosku o płatność.

Uwaga: W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej nie jest wymagane dostarczenie protokołu odbioru prac wykonawcy.

Załączniki:

 1. Dochody - sposób obliczania dochody_czyste_powietrze.pdf
 2. Formularz złomowania kotła formularz_przyjecia_odpadow_kociol.pdf
 3. Protokół odbioru prac wykonawcy protokol_odbioru_prac_wykonawcy_czyste_powietrze.pdf
 4. Powyższe informacje do wydruku - Punkt_konsultacyjny_programu_Czyste_Powietrze.pdf