Urząd Miejski w Warcie

Urząd Miejski w Warcie

Friday, 29 January 2021 09:08

Zwrot części podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Warcie informuje producentów rolnych o możliwości otrzymania zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego            do produkcji rolnej.

Wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w Urzędzie Miejskim w Warcie             w biurze podawczym, w terminach:

 • od 1 lutego do 1 marca 2021 r.wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
 • od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi 100 litrów na hektar użytków rolnych.

Stawka zwrotu podatku z jednego litra oleju napędowego w roku 2021 wynosi 1,00 zł.

Ponadto, hodowcom bydła przysługuje dodatkowy zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła. Do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok składania wniosku.

Pieniądze wypłacane będą na rachunek bankowy w terminach:

1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wednesday, 30 December 2020 13:49

Wielka zmiana- Świetlica Wiejska w Zagajewie

Wielka zmiana- Świetlica Wiejska w Zagajewie

Świetlica Wiejska w Zagajewie w 2020 roku przeszła prawdziwa metamorfozę związaną z jej wyglądem wewnętrznym jak i zewnętrznym. Pierwszym etapem były prace związane z zagospodarowaniem i adaptacją strychu realizowane przez Sołectwo we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew oraz Ochotniczą Strażą Pożarną dzięki środkom z budżetu Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego. Roboty budowlane obejmowały ocieplenie i obniżenie sufitu, wymurowanie ścianek, czyszczenie elementów drewnianych więźby dachowej, częściowe obłożenie ścian kartongipsem.

„ Ciepłe i bezpieczne jest moje miejsce na Ziemi”  to tytuł projektu, który jako drugi został zrealizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew w ramach programu Moje miejsce na Ziemi Fundacji ORLEN. Z otrzymanego grantu zakupione zostały: okno i dwoje drzwi zewnętrznych. Wymontowane zostały stare, olbrzymie i nieszczelne drzwi garażowe. W powstałej wnęce wymurowano ścianę oraz zamontowano nowe drzwi i okno. Na ścianie od strony wewnętrznej położono tynk. Zakupiony został daszek zabezpieczający drzwi przed opadami atmosferycznymi. Montaż drzwi wpłynął na poprawę bezpieczeństwa budynku oraz doświetlenia sali świetlicowej w której organizowane są zajęcia dla dzieci i spotkania społeczności.  

Po zrealizowaniu projektu współfinansowanego przez Fundację ORLEN Stowarzyszenie przystąpiło do realizacji projektu „ Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zagajewie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Zadanie realizowane było we współpracy z Lokalną Grupa Działania Przymierze Jeziorsko. Projekt swym zakresem obejmował przebudowę budynku OSP Zagajew pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej. Wykonano prace murarskie, tynkarskie, termoizolację budynku styropianem. Realizacja tego projektu przyczyniła się do zmodernizowania świetlicy dzięki czemu budynek zyskał świeży wygląd a przede wszystkim stał się miejscem bezpiecznym i ciepłym. OSP Zagajew sfinansowało założenie podbitki dachowej. Świetlica Wiejska w Zagajewie pełni wiele funkcji i jest miejscem integracji całej społeczności. Budynek  jest własnością i siedzibą OSP Zagajew, siedzibą Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew i miejscem zebrań Sołectwa Zagajew, prowadzone są w niej zajęcia dla dzieci i młodzieży, szkolenia, uroczystości dla społeczności Zagajewa. Zrealizowane projekty przyczynią się do poprawy wizerunku miejscowości, jakości świadczonych usług i realizowanych zadań.

Monday, 25 January 2021 14:17

VIII Koncert Kolęd- fotorelacja

Fotorelacja z VIII Koncertu Kolęd w Kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Warcie, którego transmisja on-line odbyła w dniu wczorajszym.

Wystąpili: Chór Męski Lutnia w Warcie,

Ewangelicki Chór Mieszany Concordia w Zgierzu, Chór Mieszany Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi.

Było pięknie. Dziękujemy!

Friday, 22 January 2021 08:17

2 lata Żłobka Gminnego w Warcie

To już 2 lata funkcjonowania Żłobka Gminnego w Warcie.

Dyrekcji i Personelowi placówki życzymy wszystkiego co najlepsze, a „ maluszkom” codziennego uśmiechu i wspaniałego czasu spędzonego w gronie rówieśników.

1). pomocy społecznej
2). ochrony i promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym.

Dokumenty do pobrania:

1. Realizacja zadan publicznych w roku 2021.pdf

2. Formularz realizacji zadania publicznego.pdf

Thursday, 21 January 2021 07:48

VIII koncert kolęd- 24.01.2021

Już w najbliższą niedzielę 24.01. o godzinie 16:30 zapraszamy na VIII koncert kolęd, który transmitowany będzie z Kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Warcie na facebooku

Warckie Centrum Kultury

Wystąpią: Chór Męski Lutnia w Warcie,

Ewangelicki Chór Mieszany Concordia w Zgierzu, Chór Mieszany Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi.

Dyrygują: Dawid Ber, Magdalena Szymańska, Rafał Wiecha, Kamil Gruszczyński.

Burmistrz Warty ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Lokalny Animator Sportu na obiekcie „Orlik ” w 2021 roku.

 1. Warunki pracy:
 1. Praca w terminie: od 1 marca do 30 listopada 2021 roku.
 2. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie.
 3. Minimalna miesięczna liczba godzin:
 1. a) w przypadku zatrudnienia jednego animatora na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno – sportowych udokumentowanych w „Dzienniku Pracy Animatora” wynosi 120 godzin:

- 60 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa zlecenie z Gminą Warta

- 60 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa z operatorem projektu

 1. b) w przypadku zatrudnienia dwóch animatorów na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno – sportowych udokumentowanych w „Dzienniku Pracy Animatora” wynosi 60 godzin:

- 30 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa zlecenie z Gminą Warta,

- 30 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa z operatorem projektu

 1. Wymagane kwalifikacje:
 1. Ukończone 18 lat życia.
 2. Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego.
 3. Dobry stan zdrowia.
 4. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność, kreatywność.
 5. Mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla: dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 2. Przeprowadzanie akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej promujących zdrowy styl życia.
 3. Współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi.
 4. Współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej.
 5. Dysponowanie sprzętem sportowym na obiekcie.
 6. Prowadzenie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją.
 7. Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym pracuje animator.  
 8. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez osoby korzystające z obiektu.
 1. Wymagane dokumenty
 1. Podpisane CV opatrzone klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia trenerskie, instruktorskie ( nie dotyczy kandydatów zatrudnionych w poprzednich latach na stanowisku Animatora )
 3. Program działań sportowo rekreacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc Animatorem.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Warcie w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w terminie do: 04.02. 2021 r. do godz. 14:00. Koperty powinny zawierać adnotację: „Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu”.

Na wybór kandydatów wpływ będą miały: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz przedstawiony program planowanych działań.

Burmistrz Warty zastrzega sobie prawo do zmiany określonych w ogłoszeniu warunków zatrudnienia Animatora w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach programu „Lokalny Animator Sportu” w 2021 roku.

Page 8 of 91