Urząd Miejski w Warcie

Urząd Miejski w Warcie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące „Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Mieszkańcy województwa mogą zgłaszać uwagi i propozycje działań pozwalających ograniczyć emisję szkodliwych substancji, które zanieczyszczają wodę, powietrze i ziemię w Łódzkiem.

Program posłuży także realizacji celów przyjętych na poziomie krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem Polityki ekologicznej państwa 2030.

Projekt dokumentu dostępny pod adresem: https://bip.lodzkie.pl/.../10616-projekt-%E2%80...

Uwagi i wnioski do projektu można składać:

- w formie pisemnej na adres Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Środowiska, al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

- ustnie w siedzibie UMWŁ

- poprzez platformę ePUAP - na adres skrytki /umwl/skrytka

- na adres poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Zachęcamy do udziału.

Tuesday, 23 February 2021 13:12

Terminy wymiany źródeł ciepła

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą antysmogową nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24.10.2017 r. przypominamy, że:

🔸 od 1 stycznia 2022 pozostają w eksploatacji tylko kominki i piece spełniające wymogi ekoprojektu;

🔸 do 1 stycznia 2023 należy wyłączyć z eksploatacji kotły i piece niespełniające wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 (wszystkie: kopciuchy, piecokuchnie, kozy, kanonki, kuchnie węglowe, piece kaflowe);

🔸 do 1 stycznia 2025 piece i kominki zamontowane przed 1. maja 2018 muszą zostać doposażone w urządzenia filtrujące;

🔸 do 1 stycznia 2027 należy wyłączyć z eksploatacji kotły i piece niespełniające wymogów 5. klasy emisji wg normy PN-EN 303-5:2012.

Jeśli chodzi o budynki podłączone do sieci ciepłowniczej to:

🔸 do 1 stycznia 2020 kotły niespełniające 5 klasy emisji musiały zostać wyłączone;

🔸 do 1 stycznia 2022 piece i kominki niespełniające wymagań ekoprojektu muszą zostać wyłączone.

✅ Więcej na : http://powietrze.lodzkie.pl/uchwa%C5%82a-antysmogowa/projekt-uchwa%C5%82y-antysmogowej

❗️ Przed zakupem nowego kotła należy dokładnie sprawdzić dołączone do niego dokumenty – czy w certyfikacie jednoznacznie napisano, że kocioł o wybranej mocy posiada etykietę energetyczną wg ekoprojektu (UE 2015/1187 i UE 2015/1189) oraz 5 klasę emisji zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.

✅ więcej na: https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/norma-pn-en-303-5-2012/

❗️❗️ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U.2017.1690) od 1 stycznia 2020 r. w Polsce obowiązuje zakaz sprzedaży kotłów niespełniających 5 klasy emisji wg normy PN-EN 303-5:2012.

♻️ Zachęcamy do skorzystania z naszego Punktu Konsultacyjnego, gdzie uzyskają Państwo informacje dotyczące możliwości i warunków jakie należy spełnić, aby otrzymać dotację na wymianę źródła ciepła oraz pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację.

 

Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom.

Na finansowane z PROW 2014-2020 inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej do wykorzystania zostało blisko 200 mln zł. Wnioski o to wsparcie można składać jeszcze przez ponad miesiąc – do 29 marca 2021 r. Przypomnijmy, że nabór skierowany jest do dwóch grup beneficjentów:

Pierwszą są rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Mogą oni otrzymać zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 100 tys. złotych) inwestycji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF.
W katalogu inwestycji znajdują się m. in. budowa (modernizacja) niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji, budowa ogrodzenia chlewni lub taka jej przebudowa, by trzoda była utrzymywana w odrębnych pomieszczeniach.

Drugą grupą są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość członków stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. I tu można dostać zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 1 mln złotych). Pomoc udzielana jest na inwestycje w sprzęt zmechanizowany służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do celów ochrony gospodarstw przed skutkami powodzi i podtopień. Pieniądze można więc wykorzystać na przykład na zakup koparek, ciągników, rębaków do drewna, kos spalinowych czy kosiarek samojezdnych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR, poprzez platformę ePUAP lub przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii:
800 38 00 84.

Już możesz zapisać się do akcji Masz Głos!

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Akcja Masz Głos pomaga im nawiązać współpracę z lokalną władzą i zaangażować do działania mieszkańców. Na bieżąco wspiera poradami ekspertów, organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych gmin.

Najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę SuperSamorząd. Jak się zapisać do akcji Masz Głos? Wystarczy wejść na stronę www.maszglos.pl i do 8 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. Udział w programie trwa do końca 2021 r. i jest całkowicie bezpłatny. W 2021 akcja Masz Głos jest realizowana we współpracy z: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE.

Aktualne dane epidemiologiczne w Gminie Warta na dzień 19 lutego:
- 5 osób jest zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2
- 29 osób podlega przymusowej kwarantannie.

Aktualne dane epidemiologiczne w Gminie Warta na dzień 19 lutego:
- 5 osób jest zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2
- 29 osób podlega przymusowej kwarantannie.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
Dla zwycięzcy- danej kategorii- nagroda pieniężna w wysokości 5 000, 00 zł . Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu dostępnego na stronie:

https://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc

Ankiety przeprowadzone zostały wśród mieszkańców poszczególnych gmin objętych partnerstwem:

  • na temat usług publicznych i potrzeb mieszkańców
    oraz
  • przeprowadzonej wśród uczniów ostatnich klas szkół średnich - dotyczącej planów zawodowych i edukacyjnych młodzieży.

Co zachęca, a co zniechęca do życia w poszczególnych gminach? O tym w załączonej ankiecie

ZOBACZ WYNIKI BADAŃ.PDF

Przypominamy o dostarczeniu do Urzędu Miejskiego w Warcie – biuro podawcze, ankiety dotyczącej posiadanego systemu odprowadzania nieczystości. Jej wypełnienie i dostarczenie do Urzędu pozwoli na ustalenie faktycznego stanu posiadanych systemów odprowadzania nieczystości ciekłych na terenie Gminy Warta, a także umożliwi w przyszłości o ubieganie się o środki zewnętrze.

Wbrew obawom mieszkańców nie jest to ankieta, niosąca za sobą jakiekolwiek konsekwencje.

Ankiety zostały przekazane przez Sołtysów mieszkańcom sołectw, dostępne są również na Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Warcie oraz na stronie gimwarta.pl

Ankieta.docx

Thursday, 11 February 2021 15:08

XXVII Sesja Rady Miejsckiej w Warcie

Już jutro o godzinie 14.00, odbędzie się transmisja on-line sesji Rady Miejskiej w Warcie*. W porządku obrad znajdują się punkty dotyczące m.in.

Sprawozdania Burmistrza z pracy w okresie między sesjami

Wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warta

Przyjęcia regulaminu przewozów środkami

transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Porządek obrad dostępny na stronie: https://warta.bip.gov.pl/.../informacja-o-xxvii-sesji...

* transmisja dostępna pod adresem:

https://warta.bip.gov.pl/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej-w-warcie/i-sesja-rady-miejskiej-w-warcie.html

Page 5 of 91