Urząd Miejski w Warcie

Urząd Miejski w Warcie

Wednesday, 03 March 2021 12:07

Wymiana instalacji c.o. w OSP Jeziorsko

Zakończono prace polegające na wykonaniu wewnętrznej instalacji c.o. w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorsku. Zadanie zrealizowane ze środków finansowych budżetu Gminy Warta- fundusz sołecki w wysokości 11 540,33 zł.

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Wsparcie jest dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji zwierzęta te stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na  odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, rekompensatę może otrzymać na inwestycje niezwiązane z produkcją świń.

Wnioski do 31 grudnia 2021 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można również złożyć za pośrednictwem biur powiatowych działających na terenie właściwego oddziału regionalnego.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Aktualne dane epidemiologiczne w Gminie Warta na dzień 26 lutego:
- 4 osoby są zarażone koronawirusem SARS-CoV-2
- 21 osób podlega przymusowej kwarantanni.

Aktualne dane epidemiologiczne w Gminie Warta na dzień 26 lutego:
- 4 osoby są zarażone koronawirusem SARS-CoV-2
- 21 osób podlega przymusowej kwarantanni.

W przededniu 1 marca- Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych*, w Kościele św. Mikołaja Biskupa w Warcie odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklętych*. Po niej Burmistrz Warty Krystian Krogulecki wraz z Przewodniczącym Rady Grzegorzem Kopackim oraz przedstawicielami Zgromadzenia Mężczyzn św. Józefa złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Nieznanego Żołnierza.

* Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.

Żołnierze Wyklęci byli to żołnierze niezłomni niepodległościowego podziemia, powstańcy XX wieku, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej struktur Związkowi Sowieckiemu. Szacuje się, że w ich szeregach było ok.120-180 tysięcy młodych, uzbrojonych ludzi. Działania wszystkich grup żołnierzy wyklętych wymierzone były głównie przeciwko placówkom Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej i organom bezpieczeństwa wewnętrznego, gdyż były to instytucje wcielające w życie nowy komunistyczny system i prześladujące wszystkich, którzy odważyli się na jego krytykę. Wysiłek i poświęcenie Żołnierzy Wyklętych był wielki, często była to danina krwi, katusze, więzienne kaźnie, zmarnowane zdrowie, życie, zerwane więzi rodzinne, utrata czci, prześladowania dzieci i całych rodzin. Szacuje się, że w walkach zginęło ok. 9 tysięcy i podobna liczba została zakatowana w więzieniach lub zamordowana w nieznanych okolicznościach.

Wielu z nich może być i dla nas i dla młodzieży bohaterami. Wystarczy wymienić nazwiska: gen. Augusta Emila Fildorfa Nila, rotmistrza Witolda Pileckiego, Danutę Siedzikównę Inkę, Zygmunta Szyndzielarza „Łupaszkę” czy znakomitego historyka Pawła Jasienicę . To z ich postawy możemy czerpać siły i mieć nadzieję, że warto nawet w sytuacjach beznadziejnych „zachować się jak trzeba”, bo to daje sens naszemu człowieczeństwu.

Cześć i chwała Bohaterom!

Szanowni Państwo od marca uruchamiamy Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych dla mieszkańców Gminy Warta.

Porady prawne udzielane będą w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00-12.00 w Urzędzie Miejskim w Warcie.

Wizytę w punkcie należy umówić pod nr telefonu 43 8287 100.

Do marca obowiązują dotychczasowe ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19.

Od lutego:

usta i nos zakrywamy jedynie maseczką

kwarantanna po przyjeździe z Czech i Słowacji – wyjątek

dla zaszczepionych i osób z negatywnym wynikiem testu

Od marca do marca:

Hotele – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte).

Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji.

Otwarte baseny. Aquaparki nadal będą nieczynne.

Stoki otwarte.

Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu.

Siłownie dalej zamknięte.

Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki na wynos i w dowozie.

Wyjątek stanowi województwo warmińsko-mazurskie, gdzie ze względu na trudną sytuację epidemiczną zaostrzone zostaną zasady bezpieczeństwa od 27 lutego.

W związku z panującą pandemią Covid- 19, niemożliwym stał się kontakt osobisty z Uczniami oraz Rodzicami uczniów, którzy już niedługo staną przed wyborem kolejnego etapu edukacyjnego. Chcielibyśmy dotrzeć do Uczniów ósmych klas szkoły podstawowej w celu przedstawienia oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie.

Do 26 marca, czyli o miesiąc dłużej, niż zakładano pierwotnie, rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dotację na ten cel.

Pomoc, finansowana z PROW 2014-2020, jest adresowana do rolników prowadzących chów lub hodowlę zwierząt, którzy planują budowę urządzeń chroniących wodę przed azotanami. Dotację można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych. Dotyczy to zarówno nawozów płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych. W przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

O wsparcie nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub
750 stanowisk dla macior
.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji (60 proc. - w przypadku inwestycji realizowanych przez młodych rolników). Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR. Można je również przesłać poprzez platformę ePUAP lub rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną
w placówce Poczty Polskiej.

Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii:
800 38 00 84.

Page 4 of 91