Urząd Miejski w Warcie

Urząd Miejski w Warcie

Już 1 Kwietnia rozpocznie się

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach terytorialnych.

Spisem objęte są:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Metody zbierania danych

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy w ramach NSP będzie obowiązkowy. W przypadku jeżeli (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) realizacja samospisu będzie niemożliwa, badanie przeprowadzą rachmistrze – bezpośrednio bądź telefonicznie.

Metoda obowiązkowa:

 • samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia na stronie internetowej spis.gov.pl. W ramach tej metody Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane dane. Respondent może także skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w każdym urzędzie gminy, bądź z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię spisową (22 279 99 99) w kanale „Spisz się przez telefon”.

Metody uzupełniające:

 • wywiad telefoniczny – przeprowadzany od 16 kwietnia wspierany programem komputerowym,
 • wywiad bezpośredni – przeprowadzany od 16 kwietnia przez rachmistrza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

Zakres zbieranych danych:

 • charakterystyka demograficzna osób,
 • aktywność ekonomiczna osób,
 • poziom wykształcenia,
 • niepełnosprawność,
 • migracje wewnętrzne i zagraniczne,
 • charakterystyka etniczno-kulturowa,
 • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto  wbrew  obowiązkowi  odmawia  wykonania  obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie (Art. 57 Ustawy o statystyce publicznej).

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego.

Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu posługiwać się będzie umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość można będzie zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS:  22 279 99 99, a także w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl oraz stronie internetowej urzędu statystycznego.

Nabór wniosków na realizację zadań, dla których zostanie udzielona dotacja celowa w trybie uchwały Nr XXVI/175/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Warta.

Załączniki do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków.pdf

2. Sprawozdanie z otrzymanej dotacji.doc

3. Wniosek o przyznanie dotacji.doc

Nabór wniosków na realizację zadań, dla których zostanie udzielona dotacja celowa w trybie uchwały Nr XXVI/175/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Warta.

Załączniki do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków.pdf

2. Sprawozdanie z otrzymanej dotacji.doc

3. Wniosek o przyznanie dotacji.doc

Rozpoczynamy nabór ankiet od mieszkańców Gminy Warta w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w ramach Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 projektu pn. „ Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Warta”

Ankiety przyjmowane będą od osób zamieszkałych oraz zameldowanych na terenie Gminy Warta, które są właścicielami budynków mieszkalnych, w celu uczestnictwa w projekcie w następującym zakresie: dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii.

W przypadku uzyskania dofinansowania projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto.

Podstawą udziału w projekcie jest złożenie ankiety oraz deklaracji uczestnictwa
w projekcie.

Nabór ankiet prowadzony będzie w dniach od 15.03.2021 r. do 26.03.2021 r.
w Urzędzie Miejskim w  Warcie, ul. Rynek Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, (Biuro podawcze przy wejściu do Urzędu), drogą elektroniczną na adres email:  lub za pośrednictwem ePUAP (/nur009id0o/skrytka).

W związku z aktualnie panującą pandemią COVID, w miarę możliwości prosimy
o składanie ankiet oraz deklaracji w formie elektronicznej
(e-mail: ).

Ankiety i deklaracje są dostępne w Urzędzie Miejskim w Warcie  (Biuro podawcze  przy wejściu do Urzędu) oraz w załączeniu wraz z regulaminem i niezbędnymi dokumentami.

Do pobrania załączniki:

1. Ankieta - Warta.doc

2. Deklaracja OZE - Warta.doc

3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych i oświadczenie.doc

4. Regulamin -Informacja dla mieszkańców.pdf

Friday, 12 March 2021 10:34

Dzień sołtysa w Gminie Warta

Liczne obostrzenia nałożone w związku z Covid-19 oraz względy bezpieczeństwa spowodowały, że Sołtysi z Gminy Warta od dłuższego czasu nie mają możliwości uczestniczenia Sesjach Rady Miejskiej. Mając na uwadze powyższe, oraz dzisiejsze święto- Dzień Sołtysa, Burmistrz Warty Krystian Krogulecki, Przewodniczący Rady Grzegorz Kopacki oraz Barbara Melka Sekretarz Gminy, spotkali się dziś z grupami sołtysów z terenu Gminy Warta, celem osobistego podziękowania za pracę na rzecz rozwoju ich sołectw i całej gminy. Mamy nadzieję, że przyszłoroczne spotkanie będzie już wspólne i bez narzuconych ograniczeń. Czego sobie i Państwu życzymy!

Trwa nabór wniosków w ramach Programu Klub -ogłoszonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu!

Program skierowany do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia

sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

Nabór wniosków trwa do 15.03.2021 r.

Regulamin dostępny na : https://www.gov.pl/.../nabor-wnioskow-na-realizacje-w...

Trwają prace legislacyjne nad zmianą przepisów dotyczących biegu postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzonych
w związku z pandemią Covid-19.

Wprowadzone w kwietniu 2020 r. przepisy pozwalały m.in. na:

- pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków otrzymania wsparcia,

- przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Oba zapisy dotyczyły wniosków, których niekompletność wynikała z ograniczeń związanych
z trwającą pandemią.

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie określonego terminu na dopełnienie formalności – obecnie można to zrobić w dowolnym czasie, a po wejściu w życie znowelizowanych przepisów termin na uzupełnienie braków będzie ściśle określony i po jego upływie wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. W związku z tym Agencja prosi o niezwłoczne skompletowanie wymaganej dokumentacji, w tym zwłaszcza wszelkiego rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecznie uzupełnić wszystkie braki we wniosku.

Więcej informacji:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/wazne-informacje-dla-wnioskodawcow.html

Projekt nowelizacji dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342205/katalog/12755544#12755544

Tuesday, 09 March 2021 15:30

Wstrzymanie rekultywacji w Małkowie!

W związku z zagrożeniem zniszczenia środowiska Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi na wniosek Burmistrza Warty WSTRZYMAŁ, przetwarzanie odpadów w związku z "rekultywacją" wyrobiska poeksloatacyjnego złoża kruszywa naturalnego "Małków XII". Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu!

Szanowni Państwo, mając na uwadze nasze wspólne dobro, w przypadku zauważenia, że na terenie w/w wyrobiska w dalszym ciągu są przetwarzane jakiekolwiek odpady prosimy o poinformowanie o zaistniałej sytuacji tut. urzędu lub komisariatu policji w Warcie. Z góry dziękujemy za pomoc!

#wartadlaśrodowiska

Aktualne dane epidemiologiczne w Gminie Warta na dzień 8 marca:
14 osób jest zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2
65 osób podlega przymusowej kwarantannie
.

Aktualne dane epidemiologiczne w Gminie Warta na dzień 8 marca:
14 osób jest zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2
65 osób podlega przymusowej kwarantannie
.

Page 2 of 91