Urząd Miejski w Warcie

Urząd Miejski w Warcie

Wednesday, 31 March 2021 14:43

"Na Warcie" - kolejny numer już dostępny

Kolejne wydanie kwartalnika "Na Warcie" gotowe!

W tym numerze znajdą Państwo artykuły m.in. o:

- budowie hali sportowej na ul. Koźmińskiej

- nielegalnym składowisku odpadów w Małkowie

- tym co warto zobaczyć w Muzeum w Warcie

- programie czyste powietrze

- kulturze i oświacie

Wiele egzemplarzy z pewnością już trafiło do Państwa skrzynek pocztowych. Jeśli tak się nie stało zachęcamy do obioru bezpłatnych egzemplarzy kwartalnika na Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Warcie lub do pobrania jego wersji elektronicznej dostępnej poniżej:

Friday, 26 March 2021 17:50

Dotacje dla OSP za walkę z COVID-19

#WAŻNE Dotacje dla OSP za walkę z COVID-19

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził dokument pn. „Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień. Na rok 2021 łączny limit dofinansowania wynosi 79 000 000 zł.

Jednostki OSP otrzymają dofinansowanie na zakup niezbędnego wyposażenia, w tym środków ochrony indywidualnej zapewniających przestrzeganie wymaganego reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa strażaków ochotników oraz osób przewożonych do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Środki przeznaczone dla OSP będą przekazywane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 18 marca 2021 roku.

Dofinansowanie odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w łącznej wysokości nie wyższej niż 5 000 zł dla jednostki OSP. Dofinansowanie może być udzielone na wydatki poniesione przez OSP od dnia 20 stycznia 2021 roku.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest deklaracja przystąpienia jednostki OSP do realizacji zadania i zgłoszenie się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego/ miejskiego PSP, który dokonuje stosownej oceny i wyboru jednostki i wydaje opinię w zakresie wyboru jednostki OSP. Wniosek, o którym mowa, powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy zgodnie z KRS.

Dotacja przeznaczona może być na:
1. Płyn do dezynfekcji
2. Płyn, żel do dezynfekcji rąk
3. Maseczka ochronna jednorazowa
4. Maseczka ochronna wielokrotnego użytku
5. Rękawiczki jednorazowe
6. Kombinezon ochronny (jednorazowy, wielorazowy)
7. Gogle, okulary ochronne
8. Ubranie specjalne
9. Hełm strażacki
10. Rękawice specjalne
11. Buty strażackie (skórzane, gumowe)
12. Kominiarka strażacka
13. Aparat powietrzny
14. Maska do aparatu powietrznego
15. Butla do aparatu powietrznego

 Do pobrania:

 Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2: https://www.zosprp.gorlice.pl/…/Tryb_i_zasady_udzielania_do…

 Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania: https://www.zosprp.gorlice.pl/…/wniosek_o_dofinansowanie_os…

 Zakres rzeczowy dofinansowania dla OSP: https://www.zosprp.gorlice.pl/…/zakres_rzeczowy_dofinansowa…

Friday, 19 March 2021 09:13

Mistrzowie Matematyki Gminy Warta

Dla 6 uczniów z klas 4-8 dzisiejszy dzień jest szczególny. Właśnie dziś, podsumowano konkurs matematyczny zorganizowany przez Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Jakubicach pod Patronatem Burmistrza Warty oraz przy współudziale Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.

Tytuł "Mistrza Matematyki Gminy Warta" zdobyli:

Zuzanna Wielowska SP w Cielcach- klasa 4

Jakub Kamola SP w Warcie- klasa 5

Krzysztof Szymczak SP w Warcie- klasa 6

Anna Brzęczkowka - SP w Cielcach-klasa 7

Igor Zbożek-SP Rossoszyca- klasa 7

Dobrawa Szczekla- SP Warta- klasa 8

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów. Szczególne podziękowania kierujemy dla organizatorów konkursu, nauczycieli i rodziców, którzy pomagają w rozwijaniu pasji i umiejętności naszej młodzieży.

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

Premie dla młodych rolników

Od 31 marca 2021 r. młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 29 maja. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 5 tysięcy.

To już kolejny – 7. nabór wniosków w ramach operacji typu "Premie dla młodych rolników". Wsparcie to jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej,
ale przekłada się również (w dłuższej perspektywie czasowej) na jej zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego programu. W pierwszym roku naboru (2015) do ARiMR wpłynęło 3 313 wniosków o przyznanie pomocy, dwa lata później – 4 903,
w 2018 r. – 5 411; w 2019 r. było ich już ponad 7 tys. Natomiast w 2020 r., mimo pandemii, zdecydowało się ubiegać o wsparcie ponad 5 tys. wnioskodawców.

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m.in.:

 • w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
 • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
 • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
 • posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro;
 • przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy zainwestować w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

 • 120 tys. zł – na wniosek o płatność pierwszej raty pomocy, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
 • 30 tys. zł – na wniosek o płatność drugiej raty pomocy, po realizacji biznesplanu.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Można je będzie składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Od 31 marca do 29 maja 2021 r. można składać wnioski o wsparcie na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, a tegoroczny nabór jest dziewiątym z kolei.

O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym warunkiem – dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.

O pomoc nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW 2007-2013, a także "Modernizacja gospodarstw rolnych"; "Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej", "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020.

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach:

 • 80 proc. (48 tys. zł) – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy;
 • 20 proc. (12 tys. zł) – po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Wsparcie można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe. Ich katalog jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli; nabycie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Premię można zainwestować w zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt, czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.

Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Tadeusza Żaka, społecznika, regionalisty, pasjonata historii Warty, założyciela 7 Warckiej Drużyny Harcerskiej „BOBRY”, redaktora kwartalnika „Na Warcie”, pracownika Urzędu Miejskiego, przewodniczącego Rady Osiedle Warta, organizatora akcji charytatywnych, rajdów rowerowych i pieszych, biegów pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Pozostanie w naszej pamięci jako Osoba pełna pasji, oddana młodzieży, a przede wszystkim przepełniona dobrem i życzliwością dla innych. To wielka strata dla całej społeczności Warckiej.

 

Urząd Marszałkowski zachęca do udziału w konkursie „Sołtys na Plus Województwa Łódzkiego”.

Kandydata do tytułu „Sołtys na Plus Województwa Łódzkiego” mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe: OSP, KGW itp., stowarzyszenia sołtysów wszystkich szczebli oraz organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:

https://elodzkie.pl/ankiety/konkurs-soltys-na-plus-wojewodztwa-lodzkiego

Zachęcamy do udziału!

 

Aktualne dane epidemiologiczne w Gminie Warta na dzień 15 marca:
- 11 osób jest zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2
- 57 osób podlega przymusowej kwarantannie.

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Przed nami Narodowy Spis Powszechny, który będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r.

‼ W dniach od 1 do 16 lutego trwał będzie nabór na rachmistrzów spisowych w Gminie Warta.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

🔹 mieć ukończone 18 lat

🔹 cieszyć się nieposzlakowaną opinią

🔹 posiadać co najmniej średnie wykształcenie

🔹 posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie

🔹 nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Formularze zgłoszeniowe należy składać w Urzędzie Miejskim w Warcie- Biuro Podawcze. Formularze dostępne w biurze podawczym lub do pobrania na dole strony.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.DOC

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów.pdf

Już 1 Kwietnia rozpocznie się

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach terytorialnych.

Spisem objęte są:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Metody zbierania danych

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy w ramach NSP będzie obowiązkowy. W przypadku jeżeli (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) realizacja samospisu będzie niemożliwa, badanie przeprowadzą rachmistrze – bezpośrednio bądź telefonicznie.

Metoda obowiązkowa:

 • samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia na stronie internetowej spis.gov.pl. W ramach tej metody Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane dane. Respondent może także skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w każdym urzędzie gminy, bądź z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię spisową (22 279 99 99) w kanale „Spisz się przez telefon”.

Metody uzupełniające:

 • wywiad telefoniczny – przeprowadzany od 16 kwietnia wspierany programem komputerowym,
 • wywiad bezpośredni – przeprowadzany od 16 kwietnia przez rachmistrza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

Zakres zbieranych danych:

 • charakterystyka demograficzna osób,
 • aktywność ekonomiczna osób,
 • poziom wykształcenia,
 • niepełnosprawność,
 • migracje wewnętrzne i zagraniczne,
 • charakterystyka etniczno-kulturowa,
 • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto  wbrew  obowiązkowi  odmawia  wykonania  obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie (Art. 57 Ustawy o statystyce publicznej).

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego.

Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu posługiwać się będzie umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość można będzie zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS:  22 279 99 99, a także w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl oraz stronie internetowej urzędu statystycznego.

Page 1 of 91