Konkursy

Konkursy (8)

Nabór wniosków na realizację zadań, dla których zostanie udzielona dotacja celowa w trybie uchwały Nr XXVI/175/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Warta.

Załączniki do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków.pdf

2. Sprawozdanie z otrzymanej dotacji.doc

3. Wniosek o przyznanie dotacji.doc

Burmistrz Warty informuje, że na podstawie Uchwały Nr XVII/92/15 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 12

listopada 2015r. w sprawie:

określenia warunków w tym organizacyjnych i trybu finansowania zadania własnego  Gminy i Miasta Warta w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wpłynęło 6 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 r.

Powyższe wnioski złożyły następujące Kluby Sportowe: 

 1. Uczniowski Ludowy Klubu Sportowy „28” we Włyniu

Nazwa zadania - Popularyzacja zapasów wśród dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej we Włyniu

Przyznane środki na realizację zadania - 6.000,00 zł.

 1. Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Warta

Nazwa zadania - Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki siatkowej  i piłki nożnej z terenu Gminy Warta

Przyznane środki na realizację zadania - 6.000,00 zł

 1. Ludowy Klub Sportowy „SOCHA” w Sosze

Nazwa zadania - Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Socha

Przyznane środki na realizację zadania -15.000,00 zł.

 1. Ustkowski Klub Sportowy w Ustkowie

Nazwa zadania - Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Ustków

Przyznane środki na realizację zadania - 26.000,00 zł

 1. Uczniowski Ludowy Klubu Sportowy „AS” w Jakubicach

Nazwa zadania - Popularyzacja unihokeja, piłki siatkowej i koszykowej wśród dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Jakubicach

Przyznane środki na realizację zadania - 4.000,00 zł.

 1. Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA” Warta

Nazwa zadania - Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców miasta Warta

Przyznane środki na realizację zadania - 165.000,00 zł.

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej

w celu rozpatrzenia wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2019 w zakresie:   

            W dniu 4.03.2019r. w Urzędzie Miejskim w Warcie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 37/2019  Burmistrza Warty z dnia 18 lutego 2019 r. w składzie:

 1. Mariusz Lewandowski - Z-ca Burmistrza Warty - przewodniczący
 2. Karolina Rogacka - Wawrzyniak – pracownik Urzędu Miejskiego w Warcie –

     z-ca przewodniczącego

 1. Renata Oczkowska - pracownik Urzędu Miejskiego w Warcie – członek
 2. Tomasz Jachowicz – pracownik Urzędu Miejskiego w Warcie – członek
 3. Dagmara Kowalczyk - pracownik Urzędu Miejskiego w Warcie - sekretarz
 4. Krzysztof Klimaszewski - Radny w Warcie - przedstawiciel Rady Miejskiej w Warcie

Komisja ze swojego składu w głosowaniu jawnym wybrała sekretarza, którym została Pani Dagmara Kowalczyk.

Na otwarty konkurs w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu wpłynęło 6 wniosków od uprawnionych podmiotów:

 1. Uczniowski Ludowy Klubu Sportowy „AS” w Jakubicach
 2. Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA” Warta
 3. Uczniowski Ludowy Klubu Sportowy „28” we Włyniu
 4. Ludowy Klub Sportowy „SOCHA” w Sosze
 5. Ustkowski Klub Sportowy w Ustkowie 
 6. Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Warta

W/w wnioski przedstawione zostały Komisji przez Panią Dagmarę Kowalczyk– Sekretarz Komisji.

Ogólna kwota zabezpieczona na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu  – 221.000,00zł

Ad.1 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „AS” w Jakubicach złożył wniosek na realizację zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na kwotę dotacji 4.000,00zł

-Wniosek  złożony został na prawidłowym druku

- Wniosek  złożony został w terminie

- Wniosek zawiera pełne dane na temat organizacji

- Wniosek mieści się w zakresie zadań oraz spełnia wymagane kryteria

- Wnioskodawca ujął w kosztorysie 5% wkładu własnego

- Komisja po dokonaniu oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania wnioskuje o przyznanie dotacji w kwocie 4.000,00 zł.

Ad.2. Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA” złożył wniosek na realizację zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na kwotę dotacji 165.000,00zł

-Wniosek  złożony został na prawidłowym druku

- Wniosek  złożony został w terminie

- Wniosek zawiera pełne dane na temat organizacji

- Wniosek mieści się w zakresie zadań oraz spełnia wymagane kryteria

- Wnioskodawca ujął w kosztorysie 5% wkładu własnego

- Komisja po dokonaniu oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania wnioskuje o przyznanie dotacji w kwocie 165.000,00 zł.

Ad.3. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „28” we Włyniu złożył wniosek na realizację zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na kwotę dotacji 5.000,00zł

-Wniosek  złożony został na prawidłowym druku

- Wniosek  złożony został w terminie

- Wniosek zawiera pełne dane na temat organizacji

- Wniosek mieści się w zakresie zadań oraz spełnia wymagane kryteria

- Wnioskodawca ujął w kosztorysie 5% wkładu własnego

-Komisja po dokonaniu oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania wnioskuje o przyznanie dotacji w kwocie 5.000,00 zł.        

                                                                                                                       

Ad.4. Ludowy Klub Sportowy „SOCHA” w Sosze złożył wniosek na realizację zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na kwotę dotacji 15.000,00zł

-Wniosek  złożony został na prawidłowym druku

- Wniosek  złożony został w terminie

- Wniosek zawiera pełne dane na temat organizacji

- Wniosek mieści się w zakresie zadań oraz spełnia wymagane kryteria

- Wnioskodawca ujął w kosztorysie 5% wkładu własnego

- Komisja po dokonaniu oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania wnioskuje o przyznanie dotacji w kwocie 15.000,00 zł.

Ad.5. Ustkowski Klub Sportowy w Ustkowie złożył wniosek na realizację zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na kwotę dotacji 26.000,00zł

-Wniosek  złożony został na prawidłowym druku

- Wniosek  złożony został w terminie

- Wniosek zawiera pełne dane na temat organizacji

- Wniosek mieści się w zakresie zadań oraz spełnia wymagane kryteria

- Wnioskodawca ujął w kosztorysie 5% wkładu własnego

- Komisja po dokonaniu oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania wnioskuje o przyznanie dotacji w kwocie 26.000,00 zł.

Ad.6. Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Warta złożył wniosek na realizację zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na kwotę dotacji  6.000,00zł

-Wniosek  złożony został na prawidłowym druku

- Wniosek  złożony został w terminie

- Wniosek zawiera pełne dane na temat organizacji

- Wniosek mieści się w zakresie zadań oraz spełnia wymagane kryteria

- Wnioskodawca ujął w kosztorysie 5% wkładu własnego

- Komisja po dokonaniu oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania wnioskuje o przyznanie dotacji w kwocie 6.000,00 zł.

Protokół z posiedzenia Komisja Konkursowa przedłożyła do zatwierdzenia Burmistrzowi Warty.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:

Dagmara Kowalczyk

                                                                                    Podpisy komisji konkursowej

 

 1. ...........................................
 2. ...........................................
 3. ...........................................
 4. ...........................................
 5. ...........................................
 6. ...........................................

Informacja

o przyznaniu dotacji celowej na wsparcie realizacji zadań publicznych

z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

Burmistrz Warty informuje, że na podstawie Uchwały Nr XVII/92/15 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: określenia warunków w tym organizacyjnych i trybu finansowania zadania własnego  Gminy i Miasta Warta w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wpłynęło 6 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r.

Powyższe wnioski złożyły następujące Kluby Sportowe: 

 1. Uczniowski Ludowy Klubu Sportowy „AS” w Jakubicach

Nazwa zadania - Popularyzacja unihokeja, piłki siatkowej i koszykowej wśród dzieci obwodu Szkoły Podstawowej w Jakubicach

Przyznane środki na realizację zadania - 4.000,00 zł.

 1. Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA” Warta

Nazwa zadania - Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców miasta Warta

Przyznane środki na realizację zadania - 165.000,00 zł.

 1. Uczniowski Ludowy Klubu Sportowy „28” we Włyniu

Nazwa zadania - Popularyzacja zapasów wśród dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej we Włyniu

Przyznane środki na realizację zadania - 5.000,00 zł.

 1. Ludowy Klub Sportowy „SOCHA” w Sosze

Nazwa zadania - Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Socha

Przyznane środki na realizację zadania -15.000,00 zł.

 1. Ustkowski Klub Sportowy w Ustkowie

Nazwa zadania - Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Ustków

Przyznane środki na realizację zadania - 26.000,00 zł

 1. Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Warta

Nazwa zadania - Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki siatkowej  i piłki nożnej z terenu Gminy Warta

Przyznane środki na realizację zadania - 6.000,00 zł