Pożytek publiczny

Pożytek publiczny (18)

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA WARTY

z dnia 11 października 2019 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Na podstawie Uchwały Nr LIX/293/10 z dnia 7 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego o dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Warta     z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

 

 • Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Warta.
 • Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
 • Konsultacje odbędą się w okresie od 18 października 2019 r. do 25 października 2019 r.  w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji.
 • Projekt Programu - będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Warcie gimwarta.pl w zakładce pożytek publiczny. Wypełniony formularz można przekazać

a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Warcie, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta,

b) drogą elektroniczną na adres:

Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 25 października 2019 r. nie będą rozpatrywane.

5) Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy Warta.

 

 W załączeniu:

1. Projekt Programu.pdf

2. Formularz konsultacji.doc

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2019 w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; integracji emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska, turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Warta.

Burmistrz Warty informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; integracji emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska, turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Warta wybrano następujące oferty:

 1. Muzeum Miasta i Rzeki Warty przy PTTK im. dr. E. Kaleniewicz Oddział w Warcie

 Nazwa zadania - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 Przyznane środki na realizację zadania - 105.000,00 zł.

 1. Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych

Nazwa zadania - Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki siatkowej  i piłki nożnej

Przyznane środki na realizację zadania - 8.000,00 zł

 1. Polski Związek Wędkarski w Sieradzu

Nazwa zadania - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z terenu gminy Warta poprzez popularyzację wędkarstwa

Przyznane środki na realizację zadania - 3.000,00 zł

 1. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Sieradzu (Koło nr 1 w Warcie)

Nazwa zadania - Integracja emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

Przyznane środki na realizację zadania  - 6.000,00 zł.

 1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – Hufiec ZHP Sieradz

Nazwa zadania –Propagowanie turystyki i krajoznawstwa w powiązaniu z podtrzymywaniem tradycji narodowych i patriotycznych w ramach działalności drużyn harcerskich z terenu Gminy Warta

Przyznane środki na realizację zadania  - 4.000,00 zł.

 

 

Wyżej wymienione organizacje pozarządowe działają zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 ze zm.) oraz spełniają wymogi określone w załączniku do Zarządzenia Nr 7/2019 Burmistrza Warty z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; integracji emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska, turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Warta w 2019 roku.

Ogłoszenie

w sprawie udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, integracji emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska, turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku na terenie Gminy Warta.

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.0.450 t.j. ze zm.) zaprasza się osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy na członków Komisji konkursowej otwartych konkursów ofert realizowanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny;  za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 3. W pracach Komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
 4. a) wskazane są przez organizację pozarządową prowadzącą działalność na terenie Gminy  Warta, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie,
 5. b) korzystają z pełni praw publicznych oraz są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. c) przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności,
 7. Zadaniem członka Komisji konkursowej jest:
 8. a) opiniowanie ofert realizacji zadań publicznych z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
 9. b) przygotowanie propozycji zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych.
 10. Komisja ma charakter opiniodawczy i zostanie powołana na podstawie zarządzenia Burmistrza Warty.
 11. Osoby powołane w skład Komisji zostaną o tym telefonicznie poinformowane.
 12. Zgłoszenie do pracy w Komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej z ramienia, której występuje kandydat.
 13. Zgłoszenia prosimy składać w formie pisemnej do dnia 5 lutego 2019r. na adres: Urząd Miejski w Warcie, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta.

 

              Burmistrz Warty

              Krystian Krogulecki

Do POBRANIA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ.PDF

W ZAKRESIE:

1).    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2).    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

3).    integracji emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska

4).    turystyki i krajoznawstwa;

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Warty z dnia 14 stycznia 2019 roku.pdf

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2019 Burmistrza Warty z dnia 14 stycznia 2019 roku.pdf

Page 2 of 2