Szanowni Państwo!

          Informujemy, iż w dniach od 11.05.2020 r. do 22.05.2020  trwa rekrutacja uzupełniająca do PROJEKTU: „TWORZENIE MIEJSC ŻŁOBKOWYCH DLA DZIECI DO LAT 3 W GMINIE WARTA” nr: RPLD-10.01.00-10-A001/18. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do Żłobka zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.  Formularz zgłoszeniowy do żłobka dostępny  jest (tutaj) na stronie internetowej
Na podstawie przyjętych zgłoszeń w oparciu o podane w Regulaminie kryteria utworzona zostanie lista rankingowa Uczestników oraz lista rezerwowa. Nie ma ograniczeń do kiedy osoba z listy rezerwowej może wejść do projektu, w miarę dostępnych miejsc. W przypadku zwolnienia miejsc zapraszane będą osoby z listy rezerwowej lub przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca w miarę potrzeby.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej: 

11.05 – 22.05.2020 

Składanie dokumentów rekrutacyjnych

29.05.2020

Ustalenie listy przyjętych dzieci do Żłobka od września 2020 oraz listy rezerwowej

27.08 –

28.08.2020

Podpisywanie umów przez rodziców dzieci przyjętych do Żłobka

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres mailowy  lub pod numerem tel. : 43 828 71 13

„Formularz  zgłoszeniowy  dziecka do żłobka”  wraz  załącznikami będzie można  dostarczyć osobiście do Żłobka Gminnego w Warcie, ul. Koźmińska 11, 98-290 Warta od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00  lub wysłać  skan kompletu zgromadzonych dokumentów na adres email:

Rodzice dzieci znajdujących się na liście  rezerwowej, nie składają kolejnego wniosku.

Projekt nr RPLD-10.01.00-10-A001/18 pn. „Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

CO ZROBIĆ, ABY ZAPISAĆ DZIECKO  DO ŻŁOBKA?

Rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 powinni:

KROK 1:
Zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie


KROK 2: Wypełnić/zgromadzić następujące dokumenty

a. Formularz zgłoszeniowy  z załącznikami:

Formularz zgłoszeniowy


b. Oświadczenie uczestnika projektu: 

Oświadczenie uczestnika projektu  


c. Dodatkowe dokumenty w zależności od statutu na rynku pracy

Osoba pracująca:
- aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu,
- aktualne zaświadczanie o powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim/ojcowskim/rodzicielskim (wskazanie daty powrotu) wystawione przez pracodawcę,
  Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo:
- Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy - zaświadczenie publicznych służb zatrudnienia o statusie osoby bezrobotnej,
- Osoba bierna zawodowo –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie wychowawczym  (ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego),


KROK 3: „Formularz  zgłoszeniowy  dziecka do żłobka”  wraz  załącznikami dostarczyć osobiście do Żłobka Gminnego w Warcie, ul. Koźmińska 11, 98-290 Warta od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00  lub wysłać  skan kompletu zgromadzonych dokumentów na adres:email:

KROK 4:
Po zakwalifikowaniu się do projektu uczestnik zostanie poinformowany o terminie spotkania informacyjnego, na którym zostaną omówione szczegóły projektu oraz zostanie podpisana umowa udziału w projekcie.

 


WIĘCEJ INFORMACJI:
Agnieszka Grembowicz  ,
tel.  43 828 71 13)
lub