OGŁOSZENIE

BURMISTRZA WARTY

z dnia 11 października 2019 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Na podstawie Uchwały Nr LIX/293/10 z dnia 7 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego o dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Warta     z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

 

  • Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Warta.
  • Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
  • Konsultacje odbędą się w okresie od 18 października 2019 r. do 25 października 2019 r.  w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji.
  • Projekt Programu - będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Warcie gimwarta.pl w zakładce pożytek publiczny. Wypełniony formularz można przekazać

a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Warcie, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta,

b) drogą elektroniczną na adres:

Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 25 października 2019 r. nie będą rozpatrywane.

5) Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy Warta.

 

 W załączeniu:

1. Projekt Programu.pdf

2. Formularz konsultacji.doc