Zmiany w systemach gospodarowania odpadami, zainicjowane nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które wdrażane są od połowy 2013 roku, dotyczą także funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostęp do PSZOK powinni mieć mieszkańcy każdej gminy. W Warcie PSZOK funkcjonuje przy ulicy Garncarskiej 18.

 

Pamiętajmy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest miejscem, funkcjonującym wedle określonych reguł. Regulamin PSZOK określa w szczególności zasady jakimi powinni się kierować mieszkańcy, dostarczając do nich odpady różnych frakcji. Przede wszystkim przyjęcia odpadów, które przywieziemy do PSZOK, dokonuje upoważniony pracownik, po sprawdzeniu zgodności z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów. Mieszkańcy korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika PSZOK. Odpady, które przekazujemy w PSZOK, muszą być posegregowane i nie zmieszane lub zanieczyszczone innymi odpadami. Te dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy Warta. Dodatkowo prowadzący PSZOK, może żądać dokumentu potwierdzającego uiszczenie na rzecz Gminy Warta, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W PSZOK można pozostawić bezpłatnie tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, metal i złom, odzież tekstylną, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, lampy fluorescencyjne, baterie alkaliczne i pozostałe, akumulatory ołowiowe i niklowo-kadmowe, oleje silnikowe przepracowane, filtry samochodowe olejowe, paliwowe i powietrzne, przeterminowane lekarstwa, opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, chemikalia, odpady budowalne, ale także zielone. Zwróćmy uwagę, by jakiekolwiek płynne odpady z dozwolonych, które przekazujemy do PSZOK, znajdowały się w oznaczonych pojemnikach, najlepiej w oryginalnych. Przyjmujący je pracownik musi móc określić co się w nich znajduje. Poza tym pojemniki powinny być szczelne, ze względu na bezpieczeństwo osób pracujących w PSZOK i dalszy ich transport. W przypadku, gdy dostarczone odpady będą znajdować się w pojemnikach uszkodzonych bądź cieknących, obsługa PSZOK ma prawo odmówić ich przyjęcia.

 

Pamiętajmy, że nie podlegają zbiórce w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych takie odpady jak te zawierające azbest, szyby samochodowe, części samochodowe czy zmieszane odpady komunalne.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych stanowi dopełnienie systemu gospodarowania odpadami i ostatnie jego ogniwo. Punkt jest bezpiecznym miejscem gromadzenia odpadów, które z niego trafiają do odpowiednich zakładów recyklingowych i utylizacyjnych. Pozwala on pozbyć się w sposób bezpieczny dla środowiska wielu odpadów, które pozostają w naszych gospodarstwach domowych.

Segregując odpady, korzystając z mobilnych zbiórek czy wreszczie przekazując niepotrzebne rzeczy do PSZOK, stajemy się nie tylko mieszkańcami aktywnie wspierającymi system gospodarowania odpadami, ale przede wszystkim dbamy o nasze otoczenie i stan środowiska naturalnego. Pamiętajmy, że wśród odpadów przekazywanych do PSZOK jest wiele odpadów niebezpiecznych, stanowiących duże zagrożenie dla środowiska i mogących skutecznie zatruć znaczne ilości gleby czy wody.