Zapytanie ofertowe

I.    Zamawiający

Gmina Warta, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta Strona internetowa: www.gimwarta.pl, e-mail: , . Godziny urzędowania: poniedziałek- czwartek 7.30-15.30, piątek 8.30-16.30

II.    Przedmiot Zamówienia

Kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.:Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą” w ramach zadania Rewitalizacja Miasta Warta - etap II projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

III.    Tryb udzielenia zamówienia

Wybór Wykonawcy będzie odbywał się na zasadach wewnętrznego regulaminu udzielania zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro stosowanego w Urzędzie Miejskim w Warcie oraz jednostkach organizacyjnych i oświatowych Gminy i Miasta Warta wprowadzonego zarządzeniem Nr 101/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 17.09.2018 r.

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Prawo zamówień publicznych ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

IV.    Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:

Mirosław Frontczak (43) 8287113 Agnieszka Grembowicz (43) 8287113

V.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu pn. Rewitalizacja Miasta Warta -etap II w ramach zadania Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach:

-    drogowej

-    sieci wodociągowych, elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegółowy opis inwestycji został zamieszczony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do ogłoszenia zamówienia na Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą zamieszczonego w BZP, BIP Urzędu Miejskiego w Warcie pod linkiem http://warta.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/ w dniu 12.04.2019 r.

Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego Zamawiający wyznacza koordynatora spośród inspektorów nadzoru biorących udział w realizacji zadania inspektora w branży drogowej i instalacyjnej

Zakres czynności obejmuje:

1.    sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową;

2.    reprezentowanie Zamawiającego na budowie, przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

3.    sprawowanie nadzoru nad jakością wykonywanych robót i kontrolowanie jakości materiałów, celem uniemożliwienia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie;

4.    sprawdzanie i odbieranie robót ulegających zakryciu lub zanikających - w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez sporządzenie odpowiednich wpisów do dziennika budowy;

5.    uczestniczenie w odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych;

6.    wydawanie poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń, wydawanie poleceń wykonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;

7.    wstrzymywanie dalszego prowadzenia robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie;

8.    wskazanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w terminowej realizacji zadania;

9.    sprawdzanie i dokonywanie odbioru skończonych elementów robót, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez potwierdzenie wykonania robót bez wad w protokołach odbiorów częściowych oraz potwierdzanie wykonania robót na (po sprawdzeniu) fakturach wystawionych przez wykonawcę po wykonaniu poszczególnych części robót;

10.    sprawdzanie dokonywanie odbioru robót objętych odbiorem końcowym - w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia o zakończeniu wykonania przedmiotu umowy;

11.    uczestniczenie w odbiorze końcowym inwestycji poprzez potwierdzenie wykonania robót bez wad w protokole odbioru końcowego, sprawdzanie i potwierdzanie wykonania robót na fakturze końcowej wystawionej przez wykonawcę;

12.    inspektor nadzoru ma obowiązek dokonywania wizytacji na każde wezwanie zamawiającego oraz w sytuacjach wymagających nagłego rozstrzygnięcia;

13.    organizowanie w okresie realizacji robót narad koordynacyjnych z udziałem zamawiającego, wykonawcy, kierownika robót w ilości dostosowanej do zaawansowania i stopnia trudności prowadzonych prac.

14.    dokonywanie odpowiednich wpisów w dzienniku budowy.

Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru inwestorskiego określa Art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j Dz.U z 2018r. poz. 1202 ze zm.).

VI.    Termin wykonania zamówienia:

Zakończenie pełnienia nadzoru przez inspektora nastąpi z chwilą dokonania odbioru końcowego robót i ostatecznego rozliczenia.

Końcowy termin realizacji robót budowlanych został wyznaczony na dzień 31.10.2019 r.

VII.    Opis sposobu przygotowania oferty

1.    Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Zał. Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2.    Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia;

3.    Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu;

4.    W ofercie należy podać cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.

5.    Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.

Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.

Do oferty należy dołączyć:

a)    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych (zał. nr 2)

b)    Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków ( zał. nr 3)

c)    Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym ( zał. nr 4)

d)    Wykaz osób biorących udział w postępowaniu (zał. nr 5)

VIII.    Sposób i termin składania ofert:

Wypełnione oferty wraz z załącznikami pdf. należy przesłać w formie emaila na adres: do dnia 13.06.2019 do godz. 10.00. w tytule należy podać temat: Kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą”. Koszty związane z przygotowaniem, sporządzeniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

OFERTY ZŁOŻONE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE I NIE KOMPLETNE NIE

BĘDĄ ROZPATRYWANE.

IX.    Rozstrzygniecie postępowania i zlecenia realizacji zamówienia:

Rozstrzygnięcie nastąpi 14.06.2019 r. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gimwarta.pl. Ponadto o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów w formie e-maila na adres podany w ofercie cenowej, którzy przesłali oferty w ustalonym terminie.

W terminie do 19.06.2019 r. z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

X.    Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował następujące kryteria i ich znaczenie:

1.    Cena - 90% wagi

2.    Czas reakcji - 10% wagi

1.1    Kryterium cena

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

Ilość punktów w kryterium cena dla danej oferty obliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem: Cena = (Cn /Cb) xJ00pkt x 90%

Gdzie:

Cn - oznacza najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto oferty,

Cb - oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty.

1.2    Kryterium czas reakcji

Należy wskazać w ofercie czas reakcji inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia potrzeby nagłego rozstrzygnięcia w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy i/lub w konsultacjach z Zamawiającym.

Ilość punktów będzie przyznawana wg poniższych zasad:

Czas reakcji do 3 godzin od odbioru przez Wykonawcę (inspektora nadzoru) informacji przekazanej przez Zamawiającego - 10 pkt.

Czas reakcji od 3 do 6 godzin od odbioru przez Wykonawcę (inspektora nadzoru) informacji przekazanej przez Zamawiającego - 5 pkt.

Czas reakcji ponad 6 godziny od odbioru przez Wykonawcę (inspektora nadzoru) informacji przekazanej przez Zamawiającego - 0 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów łącznie za oba powyższe kryteria oraz którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

XI.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na całe zamówienie.

XII.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podawania przyczyny.