PROJEKT – Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci  do lat 3 w Gminie Warta

Numer projektu: RPLD.10.01.01/1/18/019

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników

i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.11.2018 r. – 31.10.2020 r.

Wartość projektu: 851 680,30 zł
Dofinansowanie: 770 416,06  zł

 

OSOBA DO KONTAKTU:
Agnieszka Grembowicz  tel. 43 828 71 13 e-mail: 

BIURO PROJEKTU:
Rynek, ul. Wł. Reymonta 1

98-290 Warta

 

CEL:  Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej kobiet sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 3 z Miasta i Gminy Warta  poprzez  zapewnienie miejsc w żłobku  dzieciom osób pracujących sprawujących opiekę na dzieckiem do lat 3, osób powracających na rynek pacy po przerwie związanej z urodzeniem i i/lub opieką nad dzieckiem jak i również osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem do lat 3 stanowi barierę wejścia na rynek pracy. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie oraz utrzymanie 15 miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia w nowo powstałym Żłobku w Warcie . Realizacja projektu jest odpowiedzią na problem braku  miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. na terenie miasta i gminy Warta, przyczyniający się do utrudnionego powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, a także do trudności w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego.

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:

Rodzaj wsparcia: Wsparcie w ramach projektu skierowane będzie do matek(15 K) zamieszkujących na terenie gminy Warta (woj. łódzkie) pracujących sprawujących opiekę  nad dzieckiem do lat 3, osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka /wychowaniem dziecka tj. przebywających na urlopie macierzyńskim i wychowawczym, które chcą wrócić na rynek pracy(13 K) oraz osób bezrobotnych  i biernych zawodowo dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę wejścia na rynek prac (2 K).

Dokładna data – od 01.11.2018 r. do 31.10.2020 r

Adres realizacji wsparcia:

Warta, ul. Koźmińska 11