Informujemy, że Gmina Warta rozpoczęła pracę nad zadaniem  pn.:  „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego W Cielcach – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej”, polegającego   na głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności  publicznej – Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika  w Cielcach  poprzez wykonanie :

 • Ocieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 16,0 cm oraz ościeży okiennych i drzwiowych styropianem 2-3 cm. Do wykonania 693,05 m2 ścian oraz 61,65 m2 ościeży oraz montaż instalacji odgromowej.
 • Ocieplenia ścian pomieszczeń ogrzewanych w przestrzeni poddasza styropianem o grubości 16,0 cm. Do wykonania 65,36 m2 ocieplenia.
 • Ocieplenia stropu poddasza budynku wełną mineralną o grubości 20,0 cm wraz z wykonaniem podłogi. Do wykonania 308,44 m2 ocieplenia.
 • Ocieplenie stropów pomieszczeń ogrzewanych na poddaszu wełną o grubości 24,0 cm. Do wykonania 58,60 m2 ocieplenia.
 • Wymiana starych drewnianych okien na nowe – 55 sztuk o powierzchni 151,59 m2.
 • Modernizację układu oświetlenia wewnętrznego budynku - demontaż starych opraw oraz montaż 173 sztuk opraw LED o mocy 5 850,00 W.
 • Montaż układu paneli fotowoltaicznych na południowej połaci dachu budynku – układ 118 sztuk paneli o mocy znamionowej 255 W wraz z okablowaniem i osprzętem. Zaplanowano montaż systemu paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych, montaż falownika, połączeń kablowych instalacji, rozdzielaczy systemu oraz monitoringu ilości wyprodukowanej energii.
 • Montaż nowego źródła ciepła – centrali grzewczej opartej o pompę ciepła powietrze – woda wraz ze szczytowym kotłem opalanym olejem opałowym (kocioł istniejący), montaż licznika ciepła wytwarzanego w źródle ciepła oraz wymiana układu grzewczego w budynku polegająca na montażu nowych grzejników stalowych płytowych 44 szt.., montaż zaworów termostatycznych z głowicami (44 szt.). Regulacja hydrauliczna układu grzewczego celem dostosowania do zapotrzebowania na ciepło. Zastosowana zostanie automatyka pogodowo-czasowa centrali grzewczej. Pompa ciepła będzie sterowana nowoczesnym sterownikiem. Sterownik będzie mógł zostać podłączony do układu zarządzającego budynkiem oraz poprzez Internet do zewnętrznego mobilnego urządzenia kontroli i wizualizacji pracy.

 

      Ponadto, zaplanowano wykonanie następujących prac towarzyszących:

 • Roboty elektryczne związane z instalacją wewnętrzną w budynku
 • Pokrycie połaci dachowej papą termozgrzewalną odporną ogniowo
 • Demontaż i montaż instalacji TV

 

  Całkowita wartość projektu: 1 474 678,04 PLN

Wartość dofinansowania:   871 054,04 PLN 

Zadanie to jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków.
Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma budowlana CEGBUD z siedzibą Chlebów 48, 62-700 Turek. Zgodnie z zawarta umową Firma wykona całość inwestycji za kwotę 1.347.899,87 zł brutto.


    Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką  termomodernizację  budynku użyteczności publicznej w miejscowości Cielce, co w dużym stopniu przyczyni się do poprawy jego parametrów użytkowych. Obiekt będzie został dostosowany do obowiązujących przepisów prawa w szczególności w zakresie ewakuacji i ochrony pożarowej. Znacząco poprawi się również komfort pracy uczniów oraz pedagogów. W wyniku działań termomodernizacyjnych przeprowadzonych w ramach niniejszego projektu nastąpi polepszenie warunków użytkowania budynku na skutek zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez ściany zewnętrzne i przez strop, zmniejszenia strat ciepła w wyniku przenikania przez okna oraz zmniejszenia strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Nastąpi również podwyższenie sprawności ogrzewania poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii i dostosowanie instalacji c.o. Efektem przeprowadzonych prac będzie uzyskanie znacznego efektu ekonomicznego w postaci oszczędności eksploatacyjnych ciepła, co przekłada się na kwoty pieniężne zaoszczędzone przez szkołę. Dodatkowym efektem termomodernizacji tego budynku jest także zmiana jego elewacji.