Informujemy, że Gmina i Miasto Warta 07.11.2018  r.  podpisała umowę na realizację  projektu pn.:  „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego W Cielcach – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej”

Projekt nr UDA- RPLD.04.02.02-10-0005/17-00

 „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego W Cielcach – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej”

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na

lata 2014-2020

Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków

Poddziałanie IV.2.2: Termomodernizacja budynków

 

                                 Całkowita wartość projektu: 1 474 678,04 PLN

                                     Wartość dofinansowania:   871 054,04 PLN

 

Realizator  projektu:

Gmina Warta

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta

www.gimwarta.pl