Gmina Warta dn. 16.10.2018 r. podpisała umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne w miejscowości Jeziorsko” mającą na celu zapewnienie właściwych warunków do organizowania i uczestnictwa społeczności wiejskiej w zajęciach, wydarzeniach kulturalnych i artystycznych poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne w Jeziorsku.

Na pierwszym miejscu chcielibyśmy, aby przebudowany budynek pełnił rolę świetlicy  jako miejsca, gdzie będą mogli  - bo będą do tego warunki lokalowe i sprzętowe - spotykać się wszyscy mieszkańcy wsi, gdzie miejsce mogą znaleźć aktywne grupy społeczności lokalnej - koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, rady sołeckie, zespoły ludowe i tam organizować życie społeczne wioski. Obiekt  będzie również dobrym miejscem na zorganizowanie wspólnej Wigilii, obchodów Dnia Matki, Dnia Babci jak i również  miejscem spotkań młodzieży. Tu powinni znaleźć przytulne miejsce do wspólnych zabaw, po szkole.

Przebudowany budynek będzie budynkiem ogólnodostępnym wyposażonym w 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu przez 5 dni w tygodniu z których nieodpłatnie będzie mogła korzystać społeczność lokalna. Prowadzone będą również zajęcia  opiekuńczo- wychowawcze z dziećmi i młodzieżą  5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

W kwietniu 2019  Burmistrz Gminy podpisał umowę z Firmą ENVIRO-SERVIS s.c. Sz. Gajderowicz, W. Dziemidkiewicz z siedzibą ul. Polna 6, 98-200 Sieradz -  Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne w miejscowości Jeziorsko”. Zgodnie z zawartą umową Firma  wykona całość inwestycji za kwotę 919 375,43  zł brutto. 

Gmina Warta na realizację  zadania otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500 000,00  zł .

W ramach zadań objętych dofinansowaniem w trakcie wykonywania  są  roboty tj.:

- Przebudowa  i termomodernizacja Domu Ludowego w Jeziorsku;

- Przyłącza sanitarne;

- Instalacje elektryczne;

- Budowa kotłowni kontenerowej