ROZPOCZĘCIE ZADANIA PN."PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W WARCIE

Ruszyły prace na targowisku w Warcie …………………

W dniu 21 lutego  2018 r. Burmistrz Gminy Warta  podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania  typu „ Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane  przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  dla projektu pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w mieście Warta”. 
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: „Poprawa warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska miejskiego w mieście Warta”. 
Wybudowanie takiego obiektu będzie miało ogromny wpływ na rozwój gminy, a osoby, które będą odwiedzały to miejsce, będą mogły zaopatrzyć się w lokalne produkty pochodzące z gospodarstw ekologicznych. Sprzedaż produktów bezpośrednio przetworzonych w gospodarstwie pozwoli na wyeliminowanie wielu pośredników i pokaże rzeczywiste relacje cen żywności. Planowana inwestycja posłuży w przyszłości wszystkim mieszkańcom z terenu gminy Warta. Efektem planowanej inwestycji będzie stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwój i poprawa warunków sprzedaży bezpośredniej poprzez przebudowę lokalnej infrastruktury handlowej. 
Korzyści płynące z inwestowania w rozwój targowiska, to: 
- tworzenie więzi handlowych, 
- rozwój przedsiębiorczości, 
- tworzenie miejsc pracy, 
- poprawa jakości produkowanych towarów. 
W sierpniu 2018 roku  Burmistrz  Gminy Warta  podpisał umowę z Konsorcjum Firm GRAFIT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zakładników 19, 98-200 Sieradz  i Sieradzkie Kruszywa Mineralne  Sp. z o.o. z siedzibą Bronisławów ul. Wspólna 60, 98-275 Brzeźno  – Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska miejskiego  w mieście Warta. Zgodnie z zawartą umową Konsorcjum Firm wykona całość inwestycji za kwotę 2.373.900,00 zł brutto. 
Gmina Warta  na realizację tegoż zadania otrzymała  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 975 326,00 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020