Projekt nr RPLD.11.01.01-10-0008/16  pt. „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta”

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

Oś Priorytetowa XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1:Wysoka jakość edukacji

Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna

 

Informujemy, że Gmina i Miasto Warta realizuje  projekt pn:

 „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta”

Projekt ma na celu zwiększenie o 40 liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-5 letnich z Gminy Warta.

Projekt realizowany jest  w dwóch placówkach na terenie Gminy i Miasta Warta:
- Publiczne Przedszkole w Warcie należące do Zespołu Szkół Publicznych w Warcie
 - Oddział Wychowania Przedszkolnego w Cielcach należący do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cielcach  
Okres realizacji projektu :od 01.08.2016 roku do 31.08.2017 roku.

W okresie realizacji projektu tj. od 01.08.2016  do 31.08.2017   z otrzymanych środków z Uni Europejskiej zostaną zrealizowane następujące działania:

  1. Utworzenie 40 miejsc edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 2 oddziałów wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich;
  2. Wykonanie drobnych remontów, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i urządzenie placu zabaw;
  3. Sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania nowych 40 miejsc edukacji przedszkolnej przez okres 12 miesięcy;
  4. Rozszerzenie oferty oddziałów przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci tj. zajęcia z psychologiem, zajęcia z logopedą oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej;
  5. Studia podyplomowe na nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz kursy zwiększające kompetencje z zakresu współpracy z opiekunami prawnymi.

 

Wartość całego projektu: 581 845,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 494 485,00 zł

 

Realizator  projektu:

Gmina i Miasto Warta

Dodatkowe informacje można uzyskać w:                                                                        

Urząd Gminy i Miasta Warta                                                                                         

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1                                                                                     

98-290 Warta

tel. 43 828 71 13, pokój nr 7

www.gimwarta.pl