REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  DO ŻŁOBKA GMINNEGO W WARCIE

(od września 2019 roku 3 wolne miejsca)

 

Szanowni Państwo!

          Informujemy, iż w dniach od 05.06.2019 r. do 12.06.2019  trwa rekrutacja uzupełniająca do PROJEKTU: „TWORZENIE MIEJSC ŻŁOBKOWYCH DLA DZIECI DO LAT 3 W GMINIE WARTA” nr : RPLD-10.01.00-10-A001/18. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do Żłobka zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych .  Formularz zgłoszeniowy do żłobka dostępny  jest  w Urzędzie Miejskim w Warcie ,  Rynek, ul. Reymonta 1  98-290 Warta (pokój 7) oraz na stronie internetowej www.gimwarta.pl


Na podstawie przyjętych zgłoszeń w oparciu o podane w Regulaminie kryteria utworzona zostanie lista rankingowa Uczestników oraz lista rezerwowa. Nie ma ograniczeń do kiedy osoba z listy rezerwowej może wejść do projektu, w miarę dostępnych miejsc. W przypadku zwolnienia miejsc zapraszane będą osoby z listy rezerwowej lub przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca w miarę potrzeby.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej: 

05.06 – 12.06.2019 -

Składanie dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego ( pok. nr 7)

              19.06.2019 -

Ogłoszenie listy przyjętych dzieci do Żłobka od września  2019 oraz listy rezerwowej

28.08 – 30.08.2019 -

Podpisywanie umów przez rodziców dzieci przyjętych do Żłobka

 

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres mailowy  lub pod numerem tel. : 43 828 71 13

 

Do pobrania załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy.pdf

2. Oświadczenie uczestnika projektu.pdf

3. Regulamin rekrutacji do żłobka.pdf

Projekt nr RPLD-10.01.00-10-A001/18 pn. „Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku
do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.