Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2019 w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; integracji emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska, turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Warta.

Burmistrz Warty informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; integracji emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska, turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Warta wybrano następujące oferty:

  1. Muzeum Miasta i Rzeki Warty przy PTTK im. dr. E. Kaleniewicz Oddział w Warcie

 Nazwa zadania - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 Przyznane środki na realizację zadania - 105.000,00 zł.

  1. Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych

Nazwa zadania - Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki siatkowej  i piłki nożnej

Przyznane środki na realizację zadania - 8.000,00 zł

  1. Polski Związek Wędkarski w Sieradzu

Nazwa zadania - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z terenu gminy Warta poprzez popularyzację wędkarstwa

Przyznane środki na realizację zadania - 3.000,00 zł

  1. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Sieradzu (Koło nr 1 w Warcie)

Nazwa zadania - Integracja emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

Przyznane środki na realizację zadania  - 6.000,00 zł.

  1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – Hufiec ZHP Sieradz

Nazwa zadania –Propagowanie turystyki i krajoznawstwa w powiązaniu z podtrzymywaniem tradycji narodowych i patriotycznych w ramach działalności drużyn harcerskich z terenu Gminy Warta

Przyznane środki na realizację zadania  - 4.000,00 zł.

 

 

Wyżej wymienione organizacje pozarządowe działają zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 ze zm.) oraz spełniają wymogi określone w załączniku do Zarządzenia Nr 7/2019 Burmistrza Warty z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; integracji emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska, turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Warta w 2019 roku.