Ogłoszenie

w sprawie udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, integracji emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska, turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku na terenie Gminy Warta.

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.0.450 t.j. ze zm.) zaprasza się osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy na członków Komisji konkursowej otwartych konkursów ofert realizowanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny;  za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 3. W pracach Komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
 4. a) wskazane są przez organizację pozarządową prowadzącą działalność na terenie Gminy  Warta, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie,
 5. b) korzystają z pełni praw publicznych oraz są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. c) przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności,
 7. Zadaniem członka Komisji konkursowej jest:
 8. a) opiniowanie ofert realizacji zadań publicznych z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
 9. b) przygotowanie propozycji zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych.
 10. Komisja ma charakter opiniodawczy i zostanie powołana na podstawie zarządzenia Burmistrza Warty.
 11. Osoby powołane w skład Komisji zostaną o tym telefonicznie poinformowane.
 12. Zgłoszenie do pracy w Komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej z ramienia, której występuje kandydat.
 13. Zgłoszenia prosimy składać w formie pisemnej do dnia 5 lutego 2019r. na adres: Urząd Miejski w Warcie, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta.

 

              Burmistrz Warty

              Krystian Krogulecki

Do POBRANIA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ.PDF