Ulgi dla przedsiębiorców:

-Wniosek o udzielenie ulgi w podatku od nieruchomości.pdf

-Wniosek bonifikata najem.pdf

-Deklaracja odpady.pdf

Urząd stanu cywilnego:

-Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf

-Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf

-Zgłoszenie pobytu stałego.pdf

-zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf

-zgłoszenie pobytu czasowego.pdf

-Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego. PDF

-Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców. PDF

Budownictwo:

-Wniosek o przeznaczenie gruntów w mpzp.pdf pobierz w .doc

-WNIOSEK o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.pdf pobierz w .doc

-WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf pobierz w .doc

-WNIOSEK o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.pdf pobierz w .doc

-Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf pobierz w .doc

-Wniosek o dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf pobierz w .doc

-Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.pdf pobierz w .doc

Drogownictwo:

-WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń

 niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.pdf pobierz w .doc

-WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi.pdf pobierz w .doc

-WNIOSEK o wydanie  zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.pdf pobierz w .doc

-Zgłoszenie w sprawie zajęcia pasa drogowego w czasie awarii urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami.pdf pobierz w .doc

-WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu.pdf pobierz w .doc

-Wniosek na utwardzanie dróg na terenie Gminy Warta pdf pobierz w .doc

Rolnictwo, Ochrona Środowiska:

-Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew. pdf

-Zgłoszenie zamiaru usuniecie drzew. pdf

-Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. PDF

-Wniosek o sfinansowanie sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kotów z terenu Gminy Warta.pdf

-Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe.pdf

-Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołóstwie.pdf

Geodezja:

-wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.pdf oraz pobierz w wordzie .doc

-wniosek o wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego.pdf oraz pobierz w wordzie .doc

-wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.pdf oraz pobierz w wordzie .doc

-wniosek ws. podziału nieruchomości.pdf oraz pobierz w wordzie .doc

-wniosek sprzedaży lokalu najemcy.pdf oraz pobierz w wordzie .doc

-wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf oraz pobierz w wordzie .doc

-wniosek o przekształcenie użytkownika wieczystego na własność.pdf oraz pobierz w wordzie .doc

Podatki:

-Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf

-Informacja w sprawie podatku rolnego. pdf

-Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf

-Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

-Deklaracja na podatek rolny.pdf

-Deklaracja na podatek leśny.pdf

-DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf

-DT-1A załącznik do deklaracji dt-1.pdf

-Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf

-Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf

Oświata:

Wniosek w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa:

-Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf

Program opieki nad zabytkami dla gminy i miasta Warta na lata 2017-2020:

- Warta Program ochrony zabytków.pdf

- Uregulowania prawne dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami.pdf

- Warta-mapa-architektura.jpg

Realizowane projekty:

Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko -prezentacja do pobrania.PPS 

Fundusz Sołecki:

Fundusz sołecki - wzory dokumentów do pobrania.doc

Fundusz sołecki - wzory dokumentów do pobrania.pdf

Poniżej programy do otworzenia plików z rozszerzeniem .pps i .pdf do pobrania:

Pobierz aplikację Powerpoint Viewer do otwarcia pliku pps

Tutaj pobierzesz program do obsługi formatu PDF