Projekt  pt. „Rewitalizacja Miasta Warta –Etap II”

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego oraz z Krajowego Budżetu Państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Działanie VI.3: Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

Poddziałanie VI.3.2: Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

 

Projekt trwający  od 27.01.2017 r. do 20.12.2019 r. obejmować będzie następujące zadania:

  1. Remont budynku Administracyjno-Socjalnego przy ul. Skarżyńskiego w Warcie
  2. Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno-szkoleniową
  3. Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta
  4. Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą  

Całkowita wartość projektu: 4 011 212,20 zł

Wartość dofinansowania:  2 746 278,31 zł

 

Realizator  projektu:

Gmina Warta

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta

www.gimwarta.pl