Niniejszym przypomina się , że zgodnie z art.552 ust 2b pkt 2 Prawo wodne,  podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za ww. usługi wodne są zobowiązane składać oświadczenia, za poszczególne kwartały, Burmistrzowi Warty w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oświadczenie  należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. St. Wł. Reymonta 1 , 98-290 Warta lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu

Na podstawie złożonego oświadczenia tut. Urząd prześle stosowną informację z naliczeniem opłaty.

OŚWIADCZENIE PODMIOTU OBOWIĄZANEGO DO PONOSZENIA OPŁATY ZA USŁUGI WODNE Z TYTUŁU ZMNIEJSZENIA NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ.DOC