K U R E N D A

 

        

Ustawodawca nałożył na Burmistrza obowiązek egzekucji należności pieniężnych z tytułu braku wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wszczęcie egzekucji wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz postępowaniem komorniczym.

Przypomnienie / upomnienie mieszkańców Gminy
o obowiązku uiszczania opłat za śmieci w formie kurendy nie powoduje zwiększenia zadłużenia
o koszty upomnienia i postępowania.

Prosimy o regulowanie płatności w terminie do 10 każdego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Aktualny stan wpłat można sprawdzić w Urzędzie Miejskim w Warcie, pok. nr 1 .

Wpłat z tytułu opłaty można dokonać bez prowizji
w punkcie kasowym w Urzędzie lub na indywidualny rachunek bankowy.

                                                  BURMISTRZ

                                                  Krystian Krogulecki