Urząd stanu cywilnego:

-Wniosek o odpis aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu. PDF

-Wniosek o wydanie dowodu osobistego. PDF

-NIP-3. PDF

-Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego. PDF

-Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego ponad 2 miesiące. PDF

-Zgłoszenie pobytu stałego. PDF

-Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. PDF

Budownictwo:

-Wniosek o przeznaczenie gruntów w mpzp.pdf pobierz w .doc

-WNIOSEK o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.pdf pobierz w .doc

-WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf pobierz w .doc

-WNIOSEK o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.pdf pobierz w .doc

-Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf pobierz w .doc

-Wniosek o dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf pobierz w .doc

-Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.pdf pobierz w .doc

Drogownictwo:

-WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń

 niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.pdf pobierz w .doc

-WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi.pdf pobierz w .doc

-WNIOSEK o wydanie  zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.pdf pobierz w .doc

-Zgłoszenie w sprawie zajęcia pasa drogowego w czasie awarii urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami.pdf pobierz w .doc

Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Geodezja:

-Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew. pdf

-Zgłoszenie zamiaru usuniecie drzew. pdf

-Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. PDF

-Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.PDF

-Wniosek o poświadczenie oświadczenia PDF

-Wniosek o podział nieruchomości. DOC

-Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.DOC

-Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy i Miasta Warta.PDF

-Wniosek o nadanie numeru porządkowego.PDF

Podatki:

-Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.PDF

-Informacja w sprawie podatku rolnego. PDF 

-Informacja w sprawie podatku leśnego.PDF

-Deklaracja na podatek od nieruchomości.PDF

-Deklaracja na podatek rolny.PDF

-Deklaracja na podatek leśny.PDF

-DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych.PDF

-DT-1A załącznik do deklaracji dt-1.PDF

-Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.PDF

-Wniosek o wydanie zaświadczenia.PDF

Oświata:
-załącznik do uchwały dotyczącej stypendiów dla uczniów. PDF

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa:
-zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany do istniejącego wpisu. PDF
-wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. PDF

Realizowane projekty:

Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko -prezentacja do pobrania.PPS 

 

Poniżej programy do otworzenia plików z rozszerzeniem .pps i .pdf do pobrania:

Pobierz aplikację Powerpoint Viewer do otwarcia pliku pps

Tutaj pobierzesz program do obsługi formatu PDF