OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Fundusze unijne arrow Bajkowe przedszkole arrow Zapytanie ofertowe nr 12b/2014
Zapytanie ofertowe nr 12b/2014 | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
02.12.2014.

 Image

   Warta, dn. 02.12.2014r.

 

 

Gmina i Miasto Warta

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

98-290 Warta

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe nr  12b/2014

 

W związku z realizacją przez Gminę i Miasto Warta projektu pn. „BAJKOWE PRZEDSZKOLE” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-Działanie 9.1. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych
 i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 ,,Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” zapraszamy do składania oferty cenowej
na zakup kart pracy.

Zapytanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro.

 

 

 

 

I.     Przedmiot zamówienia:

Zakup kart pracy wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, Urząd Gminy i Miasta
w Warcie, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta  w ramach projektu  nr
WND-POKL.09.01.01-10-094/14  pn. „BAJKOWE PRZEDSZKOLE” .

 

II.  Opis przedmiotu zamówienia.

 

L.p

Przedmiot zamówienia

Ilość

Jednostka

miary

Cena jednostkowa w zł. brutto

Wartość zł. w brutto

1.

Rozwojowy model terapii Myślę, czytam, rysuję – Pakiet przedszkolaka, Bala Agnieszka, 2013, Wydawnictwo Arson, Format: teczka

25

sztuka

 

 

 

 

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

IV.  Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zawierać dane  Oferenta,

2. Oferta powinna zawierać ceny brutto,

Płatności uregulowana będzie przelewem bankowym w terminie nie później niż 14 dni od dnia przedłożenia faktury przez Zleceniobiorcę, przy czym Zleceniodawca uzależnia dotrzymanie w/w terminu od dostępności środków finansowych przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na realizację projektu.

 

Wykaz dokumentów, jakie Oferenci muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1.                  wypełniona przez Oferenta tabela Opis przedmiotu zamówienia (pkt. II),

2.                  oświadczenie Oferenta (wg wzoru załącznik nr 1),

3.                  oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
(wg wzoru załącznik  nr 2).

 

V. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

VI.  Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny ofert będzie ich  cena brutto za całe zamówienie. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje w ramach oferty najniższą cenę brutto.

Podana cena ma obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena ma być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.

W przypadku złożenia przez więcej niż jednego Oferenta takiej samej oferty oprócz ceny brutto Zamawiający weźmie pod uwagę kolejność  wpływu ofert.

W przypadku, gdy Wykonawca przedstawił rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana
za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych.

 

VII.  Miejsce, termin i sposób  złożenia oferty:

1. Oferty należy składać do dnia 16.12.2014r. do godz. 15.00 pocztą elektroniczną na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,  w zamkniętej kopercie osobiściew sekretariacie UGiM Warta,
ul. Rynek Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta lub pocztą  z dopiskiem: „Zakup kart pracy na potrzebę realizacji  projektu „BAJKOWE PRZEDSZKOLE” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby UGiM Warta.

3. Złożenie oferty stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie jest równoznaczne
z akceptacją zawartych w nim zapisów.

4.Oferent  może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

5.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7.Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn.

8.W przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację usługi lub w przypadku złożenia ofert na taką samą kwotę przez kilku Oferentów, Zleceniodawca dopuszcza możliwość negocjacji ceny usługi.

 

Weryfikacja ofert  zostanie przeprowadzona przez Głównego specjalistę ds. koordynowania projektem  17.12.2014 r. w Urzędzie Gminy  i Miasta  w Warcie.

O wyniku naboru Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną.

 

Złożone oferty  powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

VIII.                   Informacje dodatkowe:

Projekt w ramach, którego prowadzona jest dodatkowa grupa przedszkolna realizowany jest w Publicznym Przedszkolu w Warcie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Załączniki:

1.Oświadczenie Oferenta.

2.Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Oferenta  do zapytania ofertowego nr 12b/2014  z dnia 02.12.2014 r. dotyczącego zakupu kart pracy w ramach projektu „BAJKOWE PRZEDSZKOLE”

 

Dane Oferenta
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

 

 

OŚWIADCZENIE

1.Oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń,                                                         

  - wszystkie materiały są fabrycznie nowe, nie noszą śladów uszkodzeń zewnętrznych
     i  uprzedniego używania.

2. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w następującym terminie:

………………………………………

3. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie określonym przez Zamawiającego

 

 

 

……………………………….… dnia …………                      …………………………………………………….

  (miejscowość)                                                                                        (podpis osoby upoważnionej
                                                                                                                       do reprezentowania Oferenta

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych do zapytania ofertowego nr 12a/2014 z dnia  02.12.2014 r. dotyczącego dostawy kart pracy w ramach projektu „BAJKOWE PRZEDSZKOLE”.

 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

Dane Oferenta
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

Oświadczam, że w/w Oferent nie jest  powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

……………………………….… dnia ……………                             ………………………………………..

             (miejscowość)                                                                                   (podpis osoby  upoważnionej
                                                                                                                        do reprezentowania Oferenta)                                                                                                                                                      

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »