OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Wybory i referenda arrow INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 27-08-2014 r
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 27-08-2014 r | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
01.09.2014.
INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

1. Komisarz Wyborczy w Sieradzu jest właściwy do przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych, zwanych dalej zawiadomieniami, komitetów wyborczych mających siedziby na obszarze powiatów: łaskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego.
2. Zawiadomienie może być dostarczone przez pełnomocnika wyborczego lub w inny sposób doręczone komisarzowi (np. pocztą lub przez upoważnioną osobę). Wwypadku wysłania zawiadomienia przesyłką o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu do Komisarza Wyborczego w Sieradzu.
3. Wymienione wyżej zawiadomienia przyjmowane są w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu, pok. 618 – 621, 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3 (budynek Starostwa Powiatowego w Sieradzu), tel.: 43 822 53 01, 43 655 00 37 w następujących dniach i godzinach:
28 sierpnia 2014 r. (czwartek) 7.30 – 15.30
29 sierpnia 2014 r. (piątek) 7.30 – 15.30
1 września 2014 r. (poniedziałek) 8.00 – 16.00
2 września 2014 r. (wtorek) 7.30 – 15.30
3 września 2014 r. (środa) 7.30 – 15.30
4 września 2014 r. (czwartek) 7.30 – 15.30
5 września 2014 r. (piątek) 7.30 – 15.30
6 września 2014 r. (sobota) 8.00 – 13.00
8 września 2014 r. (poniedziałek) 8.00 – 16.00
4. Po złożeniu zawiadomienia Komisarz Wyborczy w Sieradzu lub upoważniona przez niego osoba wyda potwierdzenie złożenia zawiadomienia. Potwierdzenia nie wydaje się osobie nieposiadającej upoważnienia do doręczenia zawiadomienia. Postanowienie w sprawie przyjęcia zawiadomienia lub wezwanie do usunięcia stwierdzonych wad Komisarz Wyborczy w Sieradzu wyda w terminie 3 dni od dnia złożenia zawiadomienia i doręczy niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego.
5. Komitet wyborczy wyborców utworzony jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu zwolniony jest z wymogu zebrania co najmniej 20 podpisów obywateli mających prawo wybierania, popierających utworzenie tego komitetu (Art. 403 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.). Pełnomocnik wyborczy takiego komitetu jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym tego komitetu (Art. 403 § 5 pkt 1 Kodeksu wyborczego). W przypadku takiego komitetu do zawiadomienia załącza się: oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu wymogów art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego.
6. Po zarejestrowaniu listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy w co najmniej połowie okręgów wyborczych w gminie, komitet wyborczy ma prawo zgłoszenia kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w tej gminie – art. 478 § 2 Kodeksu wyborczego.
7. Tekst ustawy Kodeks wyborczy oraz informacje Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zawierające wzory właściwych dokumentów dostępne są w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu oraz zamieszczone na stronach internetowych Delegatury http://sieradz.pkw.gov.pl/ i Państwowej Komisji Wyborczej http://pkw.gov.pl/.
8. Komisarz Wyborczy w Sieradzu urzęduje w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, pok. 618-621, tel.: 43 822 53 01, fax.: 43 822 36 25.
KOMISARZ WYBORCZY
W SIERADZU
(–) Barbara Bojakowska
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »