OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Wybory i referenda arrow INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 27-08-2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 27-08-2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
01.09.2014.
INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów do składów
powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

1. Komisarz Wyborczy w Sieradzu jest właściwy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów i powołania powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych, zwanych dalej terytorialnymi komisjami wyborczymi, na obszarze powiatów: łaskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego.
2. Do zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych stosuje się wzór zgłoszenia, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. z 2014 r., poz. ...), zwanej dalej uchwałą PKW.
3. Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze działania rady dla wyboru której właściwa jest dana komisja wyborcza, tj. powiatu – jeżeli kandyduje do powiatowej komisji wyborczej lub gminy (miasta) – jeżeli kandyduje do gminnej (miejskiej) komisji wyborczej oraz spełnia wymogi określone w § 5 uchwały PKW.
4. Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej nie mogą być kandydaci w wyborach oraz osoby, które pełnią funkcję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania.
5. Prawo zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy lub osoby pisemnie upoważnione przez pełnomocników tych komitetów wyborczych, których zasięg działania obejmuje daną jednostkę samorządu terytorialnego.
6. W skład terytorialnych komisji wyborczych wchodzi od 7 do 9 osób stale zamieszkałych na obszarze działania danej rady (art. 178 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.). W skład komisji wchodzi co najmniej po jednym wyborcy zgłoszonym przez każdego pełnomocnika wyborczego, z tym, że w skład powiatowej komisji wyborczej wchodzi z urzędu, jako jej przewodniczący, sędzia wskazany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu.
7. Zgłoszenia kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych przyjmowane są w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu, pok. 618 – 621, 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3 (budynek Starostwa Powiatowego w Sieradzu), tel.: 43 822 53 01, 43 655 00 37 od dnia 27 sierpnia 2014 r. do dnia 17 września 2014 r. w godzinach urzędowania Delegatury.
8. Tekst ww. ustawy Kodeks wyborczy oraz uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zawierająca wzory właściwych dokumentów, dostępne są w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu oraz zamieszczone na stronach internetowych Delegatury http://sieradz.pkw.gov.pl/ i Państwowej Komisji Wyborczej http://pkw.gov.pl/.
9. Komisarz Wyborczy w Sieradzu urzęduje w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, pok. 618-621, tel.: 43 822 53 01, fax.: 43 822 36 25.
KOMISARZ WYBORCZY
W SIERADZU
(–) Barbara Bojakowska
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »