OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Fundusze unijne arrow Komput dla mieszkańców II arrow Zapytanie ofertowe nr PO IG 2014/6
Zapytanie ofertowe nr PO IG 2014/6 | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
01.08.2014.

Image

Warta dn. 01.08.2014 r.

 

Gmina i Miasto Warta

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

98-290 Warta

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe nr PO IG 2014/6

na dostawę sygnału Internetowego do siedziby jednostek podległych Gminie oraz do gospodarstw domowych w ramach realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet dla mieszkańców Gminy Warta”

 

W związku z realizacją przez Gminę i Miasto Warta projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Warta”, nr umowy POIG.08.03.00-10-354/13-00 z dnia 20.05.2014 r. podpisana z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8 Os Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zapraszamy do składania ofert na dostawę sygnału Internetowego wraz z podłączeniem do sieci Internet przez okres od dnia zakończenia instalacji do 30.11.2015r

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

 

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sygnału Internetowego wraz z podłączeniem przez okres od dnia zakończenia instalacji do 30.11.2015r.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sygnału Internetowego wraz z podłączeniem przez okres od dnia zakończenia instalacji do 30.11.2015r. do:

1. 60 gospodarstw domowych z terenu Gminy i Miasta Warta (w każdym z gospodarstw znajduje się jeden komputer zainstalowany w ramach ww. projektu);

2. 7 jednostek podległych gminie zlokalizowanych w Cielcach, Rossoszycy, Glinnie, Głaniszewie, Ustkowie, Zagajewie i w Warcie.

3.      Przedmiot zamówienia obejmuje podłączenie.

III. Termin realizacji zamówienia

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 60 gospodarstw domowych oraz 7 jednostek podległych gminie - w okresie od dnia zakończenia instalacji do 30.11.2015roku, potwierdzonego Końcowym protokołem odbioru podpisanym przez obie strony umowy, przy czym dostarczenie, instalacja i konfiguracja urządzeń zapewniających dostęp do Internetu oraz podłączenie Internetu dla 60 gospodarstw domowych - oraz 7 jednostek podległych gminie - nie później niż 21 dni od dnia podpisania umowy.

2. Aktywacja usługi internetowej – najpóźniej w ciągu 24 godzin od zakończenia wszystkich instalacji.

IV. Kryterium wyboru ofert – cena 100%

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia oraz będzie zgodna
z niniejszym zapytaniem.

V. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest:

Piotr Tomaszewski (43) 8294-001 wew.29 Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

VI.   Sposób i termin składania ofert:

Oferty można składać osobiście w Sekretariacie lub pocztą na adres: Urzędu Gminy i Miasta w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta. Koszty związane
z przygotowaniem, sporządzeniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent. Składane oferty powinny być opisane: „Dostawa sygnału Internetowego wraz z podłączeniem  w ramach realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Warta”. Oferty należy złożyć do dnia 11.08.2014 r. do godz. 12. Oferty złożone
w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. 

VII.     Sposób zapakowania ofert składanych osobiście lub przesyłanych pocztą:

Oferta ma zostać zapakowana w dwóch kopertach. Koperta główna, zatytułowana : „Dostawa sygnału Internetowego do siedziby jednostek podległych Gminie oraz do gospodarstw domowych  w ramach realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Warta”. W kopercie głównej uczestnicy postępowania umieszczają: Kopertę z ofertą cenową (załącznik nr 1), Formularzem cenowym (załącznik nr 2). Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. Oferty będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

 

VIII.  Rozstrzygniecie postępowania i zlecenia realizacji zamówienia:

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 12.08.2014 r. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną powiadomieni w formie e-maila a także pocztą na adres podany w ofercie cenowej.
W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia zapytania, z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 

IX.   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.                                                                               

 

 

Załącznik nr 1

..................................

(pieczęć Wykonawcy)

 

 

OFERTA

Nazwa i siedziba Wykonawcy

..........................................................................................................................................................................................

Nazwa i siedziba zamawiającego

...................................................................................................................................................................................................

W związku z zapytaniem ofertowym na dostawę sygnału internetowego Dostawa sygnału internetowego do siedziby jednostek podległych Gminie oraz do gospodarstw domowych
w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Warta” oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, za cenę zamówienia brutto: ……………………………….… zł, słownie: ………………….……………..………………………………………………………………, w tym ….. % podatek VAT w kwocie ………….. zł.

 

1.    Oświadczam, że zapoznałem się z treścią  Zapytania i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

2.    Oświadczam, że uzyskałem wszystkie potrzebne informacje niezbędne do wyceny
i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

3.    Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego wyszczególnione w Zapytaniu.

4.    Gwarantuję wykonanie zamówienia zgodnie z terminami określonymi w treści Zapytania.

 

 

 

 

........................, dnia ................ r.

 

................................................................

 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

Załącznik nr 2

 

FORMULARZ  CENOWY

 

LP.

USŁUGA

ILOŚĆ

CENA ZA JEDEN MIESIĄC (brutto)

WARTOŚĆ (brutto)                   do 30 listopada 2015r.

1.

Opłata abonamentowa za dostawę sygnału Internetowego dla gospodarstw domowych

 

60

 

 

2.

Opłata abonamentowa za dostawę sygnału Internetowego dla 7 jednostek podległych Gminie

 

23

 

 

 

LP.

USŁUGA

ILOŚĆ

CENA JEDNOSTKOWA (brutto)

WARTOŚĆ (brutto)                  

1.

Koszt przyłączenia do sieci gospodarstw domowych

 

60

 

 

2.

Koszt przyłączenia do sieci jednostek podległych Gminie

 

7

 

 

RAZEM opłata i podłączenie

 

 

 

Słownie: ( ……………………………………………………………………………….. zł. )

 

 

........................, dnia ................ r.

 

................................................................

 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

 

Załącznik nr 3

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.      Wykonawca powinien dysponować odpowiednią infrastrukturą zapewniającą szybkie
i sprawne uruchomienie usługi, a wybór technologii dostarczania usługi pozostaje w gestii wykonawcy.

2.      Wykonawca zapewni dostęp do sieci Internet poprzez zastosowanie dostępnych
i osiągalnych rozwiązań technologicznych zgodnie z najlepszymi obowiązującymi normami i praktykami.

3.      Wykonawca dokona aktywacji łączy internetowych oraz zapewni dostęp do sieci Internet 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

4.      Zamawiający nie dopuszcza długotrwałego pogorszenia paramentów transmisji, przy połączeniu z siecią Internet z wyjątkiem działania sił wyższych. Pogorszenia parametrów mogą być krótkotrwałe i wynikać z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

5.      Przedmiot zamówienia obejmuje: podłączenie, konfigurację oraz aktywację szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą i instalacją niezbędnych urządzeń/zestawów umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej dla 60 gospodarstw domowych oraz 7 jednostek podległych gminie.

6.      Wykonawca musi w pełni wykonać instalację nie później niż 21 dni od dnia podpisania umowy. Potwierdzeniem dokonania instalacji będzie protokół odbioru. Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 60 gospodarstw domowych oraz
7 jednostek podległych gminie
będzie się odbywać w okresie licząc od dnia zakończenia instalacji, potwierdzonego Końcowym protokołem odbioru podpisanym przez obie strony umowy.
Aktywacja usługi internetowej nastąpi w ciągu 24 godzin od zakończenia wszystkich instalacji, jednocześnie u wszystkich odbiorców. Wykonawca zapewni, aby dostarczony zestaw urządzeń był skonfigurowany w sposób umożliwiający pracę po zaniku zasilania i ponownym jego podłączeniu

7.      Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania kwartalnych statystyk odnośnie serwisu i napraw – dla każdego beneficjenta indywidualnie oraz listy loginów i haseł dla każdego z użytkowników

8.      Wykonawca zobowiązany jest do promocji projektu polegająca na oznaczeniu przedmiotu umowy wymaganym logo, którego projekt dostarczy Zamawiający – wydruk i oznaczenie naklejki z logo zostaje po stronie Wykonawcy(wzór w Załączniku nr 5).

9.      Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w trakcie realizacji umowy będzie zobowiązany do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych.

10.  Zamawiający oraz użytkownicy końcowi nie będą podpisywali żadnych dodatkowych umów gwarantujących poprawne wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

Odbiorcy:

Dostęp do Internetu dla 60 gospodarstw domowych z terenu Gminy i Miasta Warta oraz
7 jednostek podległych gminie

I.      Dostęp do Internetu dla 60 gospodarstw domowych (w każdym z gospodarstw znajduje się jeden komputer zainstalowany w ramach innego postępowania przetargowego). Wykaz miejscowości wraz z ilością podłączeń w danej miejscowości w załączniku nr 4,

II.    Dostęp do Internetu dla 7 jednostek podległych gminie: Wykaz lokalizacji w załączniku nr 4,

1)      Charakterystyka usługi:
Parametry techniczne:
- stały dostęp do szerokopasmowej sieci Internet (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu),
- prędkość łącza pobieranie danych (download) minimum 2 Mb/s bez limitu.

- Wykonawca po dokonaniu instalacji i aktywacji dostępu do sieci szerokopasmowego Internetu zobowiązany jest przeprowadzić test przepustowości, który potwierdzi spełnienie parametrów określonych przez Zamawiającego w punkcie

- Wydruk z testu stanowić będzie załącznik do protokołu potwierdzającego uruchomienie dostępu do Internetu.

2)      Gwarancje:

-     Dodatkowe, niezbędne urządzenia do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca.

-     Zamawiający wymaga, aby urządzenia dostarczane w ramach niniejszego zamówienia, zakupiono w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, aby urządzenia były fabrycznie nowe, nieużywane i posiadały stosowny pakiet usług gwarancyjnych
i serwisowych, nie mniejszy niż określone przez producenta.

-     Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy w okresie jej trwania. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego Końcowego Protokołu Odbioru przedmiotu Umowy, a w przypadku usuwania wad ujawnionych podczas odbioru, po podpisaniu protokołu ich usunięcia.

-     Wykonawca ma obowiązek telefonicznego informowania Zamawiającego
o wystąpieniu awarii oraz planowanych przerwach w dostępie do usługi
i przewidywanym czasie jej usunięcia.

-     Urządzenia dodatkowe, muszą mieć funkcjonalność automatycznego instalowania sterowników i konfigurowania się w systemie operacyjnym po podłączeniu do komputera lub tylko podłączenie przez kabel sieciowy (RJ-45) lub złącze USB, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z instalacją usługi. W razie awarii Wykonawca przyjmie zgłoszenie w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
w godz. 8.00 - 16.00 natomiast za pośrednictwem e-mail całodobowo. Czas usunięcia awarii - nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od chwili pisemnego zgłoszenia.

-     Koszty serwisu, tj. usuwanie usterek, niezawinionych przez użytkownika komputera, związanych tylko i wyłącznie z dostępem do sygnału internetowego (w tym nieuzasadnione wezwania serwisu) są wliczone w opłatę abonamentową i nie podlegają dodatkowym opłatom, wykluczając usterki sprzętu niedostarczonego przez Wykonawcę.

-     Wykonawca zobowiązuje się do naprawy szkód, powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych dotyczących sprzętu odpowiedzialnego za dostęp do Internetu.

-     Wszelkie dostarczone urządzenia niezbędne do uruchomienia usługi w razie wystąpienia awarii są naprawiane na koszt Wykonawcy lub wymienione.

-     Wymiany uszkodzonych lub wadliwych części odpowiadających za łącze internetowe
z wyłączeniem karty sieciowej, Wykonawca dokona na koszt własny. Czas realizacji wymiany nie powinien być dłuższy niż 3 dni robocze od chwili stwierdzenia uszkodzenia wymagającego naprawy (z możliwością przedłużenia tego okresu o czas naprawy urządzeń, na które udzielona jest gwarancja producenta).

-     Z każdej czynności serwisowania konieczny jest protokół potwierdzający wykonanie usługi oraz zawierający w swej treści opis wykonywanych prac podpisany przez użytkownika końcowego, Wykonawcę i Zamawiającego. W przypadku, gdy naprawa wykonywana jest zdalnie potwierdzenie jej wykonania nie wymaga podpisu użytkownika końcowego.

3)      Inne:

-          montaż fizyczny wszystkich elementów koniecznych do uruchomienia sygnału internetowego (okablowanie, korytka, urządzenia aktywne, montaż
w pomieszczeniach, montaż w punktach dystrybucyjnych, itd.),

-          konfiguracja łącza (konfiguracja dostępu na serwerach dostępowych Wykonawcy, uruchomienie sygnału),

-          koszty związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca.

-          techniczne warunki dostarczenia usługi pozostają w gestii Wykonawcy,

-          gwarancja możliwości przeniesienia usługi dostępu do Internetu na nowy adres wskazany przez Zmawiającego zgodnie z Listą rezerwową lokalizacji Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu „Dostawa sygnału internetowego do gospodarstw domowych oraz jednostek podległych gminie w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Warta” (załącznik nr 4).

-          W sytuacjach losowych (np. zmiana miejsca zamieszkania Beneficjenta Ostatecznego) Wykonawca zapewni przeniesienie i aktywację łącza internetowego na nowy adres (na terenie Gminy Warta), wskazany przez Zamawiającego. Jeżeli w nowej wskazanej przez Zmawiającego lokalizacji nie istnieją możliwości techniczne dla instalacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma prawo odmówić aktywacji łącza internetowego pod nowym adresem, pod warunkiem, że uzasadni odmowę na piśmie podając konkretne powody technicznej niemożności aktywacji łącza internetowego, przy założeniach, że Wykonawca potwierdzi możliwości techniczne świadczenia usługi zgodnie z ww. parametrami technicznymi

-          Każde urządzenie dostarczone przez Wykonawcę ma zostać oznakowane zgodnie
z załącznikiem nr 5 na jego koszt.

Lista ostateczna odbiorców Internetu zawsze musi wynosić 83.

 

 

Załącznik nr 4

 

Wykaz lokalizacji dostarczania Internetu do gospodarstw domowych

·           Zadąbrów Rudunek - 1

 • Małków - 2
 • Zielęcin - 2
 • Warta - 24
 • Tądów Górny -4
 • Proboszczowice - 1
 • Głaniszew - 1
 • Rossoszyca - 2
 • Wola Zadąbrowska- 1
 • Zaspy Kolonia - 1
 • Krąków - 2
 • Glinno - 2
 • Rożdżały - 1
 • Raczków - 1
 • Ustków - 2
 • Czartki – 1
 • Lipiny – 1
 • Raszelki – 1
 • Miedźno – 2
 • Tomisławice Kolonia – 1
 • Tądów Dolny – 1
 • Witów – 1
 • Zadąbrów Rumunek – 1
 • Augustynów – 2
 • Dzierzązna – 1
 • Zagajew – 1

 

Wykaz lokalizacji lista rezerwowa gospodarstw domowych

 • Warta - 2
 • Łabędzie - 1
 • Duszniki - 1
 • Grzybki - 1

 

Wykaz lokalizacji jednostek podległych gminie

 • Świetlica Głaniszew – 3
 • Świetlica Zagajew – 3
 • Świetlica Ustków – 3
 • Świetlica Cielce – 3
 • Świetlica Glinno – 3
 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rossoszycy – 3
 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie - 5

 

 

Załącznik nr 5

 

 

 

Wzór naklejki promocyjnej powinien mieć wymiary szer. 7cm x wys. 4cm

 

Image 


Należy zmienić tekst pod  logami i wstawić zamieszczony ten poniżej:

 

Zakup sprzętu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

 

 

Niezbędne logotypy oraz przewodnik do pobrania ze stron:

 

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/zpfe/strony/logo.aspx

 

http://www.poig.gov.pl/zpfe/Strony/zasady.aspx

 

Poniżej do pobrania zapytanie w formacie pdf:

Zapytanie nr POIG 2014/6

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

 
następny artykuł »