OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow Zarzadzenie nr 6/14 w sprawie powołania Komisji konkursowej
Zarzadzenie nr 6/14 w sprawie powołania Komisji konkursowej | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
22.01.2014.

Zarządzenie Nr 6/14

                                                      Burmistrza Gminy i Miasta Warta

z dnia 22 stycznia 2014 r.

 

 

 

w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert konkursowych złożonych na realizację zadania publicznego w roku 2014

 

 

                Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, ze zmianami: z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) oraz §12 uchwały Nr XLII/213/13 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” zarządzam co następuje:

 

§1. Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w następującym składzie:

 

1.  Sławomir Janczak  - Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Warta - przewodniczący

2.  Renata Oczkowska  - pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Warcie - członek

3.  Krzysztof Żubrowski  - pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Warcie - członek

4.  Łukasz Jeziorny  - pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Warcie - członek

5. Teresa Sulińska  - zgłoszona przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Rossoszycy         
                                  i Okolic - członek

 

§2.  Regulamin pracy Komisji konkursowej do opiniowania ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 6/14 Burmistrza Gminy i Miasta Warta

 

 

Regulamin działania Komisji konkursowej

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; integracji emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska; pomocy społecznej; ochrony i promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym.

 

 

§1.1.Komisja konkursowa zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

  2. Burmistrz powołując Komisję, wskazuje jej przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.

  3. Komisja Konkursowa liczy od 5 do 6 osób.

  4.Prace Komisji mogą być prowadzone jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków w tym Przewodniczący Komisji.

  5. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

  6. Komisja rozpatruje oferty w ciągu miesiąca licząc od terminu określonego na ich złożenie.

 

§2.1.W pierwszym etapie Komisja dokonuje otwarcia ofert, które wpłynęły w terminie ustalonym w ogłoszeniu otwartego konkursu i dokonuje oceny formalnej. Wzór karty oceny formalnej stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.

2.Oferta, która nie będzie spełniała wymogów formalnych lub została złożona po upływie wyznaczonego terminu zostanie odrzucona.

3.W przypadku wystąpienia w ofercie braków nie dyskwalifikujących lub niejasności, wzywa się oferenta do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie. Oferty nie uzupełnione w wyznaczonym przez Komisję terminie podlegają odrzuceniu.

 

§3.W drugim etapie konkursu Komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonych ofert uwzględniając kryteria zawarte w ogłoszeniu otwartego konkursu. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.

 

§4.Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący  i wszyscy członkowie Komisji.

 

§5.Komisja przekazuje Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta protokół z wynikami konkursu wraz z całą dokumentacją.

 

§6. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Warta.

 

§7.Informacje o wynikach rozstrzygnięcia konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy i Miasta Warta www.gimwarta.pl w zakładce pożytek publiczny oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Warta.


 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu pracy Komisji konkursowej

 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ

 

Nazwa zadania:

 

 

Numer

oferty:

 

Nazwa oferenta:

 

 

 

 

 

Wymagania formalne:

TAK

NIE

1  

Oferta została złożona w terminie ustalonym w Ogłoszeniu o przeprowadzeniu Otwartego Konkursu Ofert

 

 

2

Oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru

 

 

 

3

W złożonej ofercie przedstawiono szczegółowy plan rzeczowy zadania – zgodny z celem zadania

 

 

4

Określono termin i miejsce realizacji zadania publicznego

 

 

 

5

Przedstawiono kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

 

 

6

Umieszczono informację o wcześniejszej działalności organizacji w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne

 

 

7

Zamieszczono informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego

 

 

8

Zamieszczono informację planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł

 

 

9

Zamieszczono deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego

 

 

10

Oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji

 

 

 

11

Do oferty załączone są właściwe załączniki:

 

 

 

- kserokopia aktualnego statutu organizacji bądź inny dokument określający przedmiot działalności oferenta

 

 

- aktualny dokument rejestrowy lub odpowiedni wyciąg z ewidencji czy innych dokumentów potwierdzający status prawny oferenta (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od upływu terminu od złożenia ofert).

 

 

Oferta jest dopuszczona do oceny merytorycznej (wpisać TAK lub NIE)

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

 

 

 

 

Sekretarz Komisji

      Podpis i data

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Podpis i data

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

pracy Komisji konkursowej

 

 

 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

 

 

Nazwa zadania:

Numer oferty:

 

 

Nazwa oferenta:

 

 

 

 

Max. ilość punktów

Ocena punktowa

1

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

 

10

 

2

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego

 

20

 

3

Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne

 

20

 

4

Planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (przy wsparciu zadania)

20

 

5

Wkład rzeczowy, osobowy w tym wolontariuszy i praca społeczna członków

 

20

 

6

Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (dotyczy organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadanie)

 

10

 

RAZEM

100

 

 

         

 

 

Data ……………………………

 

 

 

    Oceniający:                                Podpisy:

                       

1.  Sławomir Janczak                 1. ……………………………

 

2.  Renata Oczkowska               2. ……………………………

 

3.  Krzysztof Żubrowski              3. ……………………………

 

4.  Łukasz Jeziorny                    4. ……………………………

 

5.  Teresa Sulińska                    5. …………………………….

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »