OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow UCHWAŁA nr XXVII/133/12 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 23 listopada 2012r.
UCHWAŁA nr XXVII/133/12 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 23 listopada 2012r. | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
23.11.2012.

UCHWAŁA nr XXVII/133/12

RADY GMINY I MIASTA W WARCIE

z dnia 23 listopada 2012r.

 

 

w sprawie: przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281/ oraz art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 i Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 i nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1211 i Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz. 1244/ Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

 

 

      § 1. Przyjmuje ”Program współpracy Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

      § 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

 

 

      § 3.Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Warcie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                             Przewodniczący Rady

 

                                                                                                Grzegorz Kopacki     

 

 

 

 

Zał. do uchwały nr XXVII/133/12

Rady GiM w Warcie

z dnia 23 listopada 2012r.

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY

GMINY I MIASTA WARTA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2013

 

 

Postanowienia ogólne

 

§1.1.Podstawą współpracy Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest roczny Program współpracy na rok 2013 oraz ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010r. Nr 234 poz. 1536) mająca zastosowanie w sprawach nieuregulowanych programem rocznym.

              2. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010r. Nr 234 poz. 1536);

2) „organizacjach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

3) „programie” – należy przez to rozumieć „Program współpracy Gminy i Miasta Warta z organizacjami pożytku publicznego i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”;

4) „dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

5) „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy.

 

Cele główne programu

 

§2.1.Głównym celem Programu jest współpraca samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku a w szczególności fundacjami i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność na terenie Gminy i Miasta Warta, na rzecz jej mieszkańców.

       2.Szczegółowym celem Programu jest:

1) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych działań;

2) tworzenie wspólnych projektów;

3) pomoc merytoryczna dla projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe przyczyniające się do poprawy życia mieszkańców Gminy i Miasta Warta poprzez organizacje szkoleń, informacji i konsultacji dla organizacji pozarządowych;

4) promowanie organizacji pozarządowych;

5) współpraca przy realizacji akcji charytatywnych.

 

Zasady współpracy

 

§3.1.Współpraca władz Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie na zasadzie pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

 

Zakres przedmiotowy

 

§4.1.Współpraca Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a w szczególności:

1) Pomocy społecznej;

  a) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

  b) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,

  c) rozwój form opieki nad dziećmi i młodzieżą w ramach środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic.

2) Ochrony i promocji zdrowia;

  a) profilaktyka chorób nowotworowych,

  b) profilaktyka chorób płuc,

  c) profilaktyka chorób dzieci i młodzieży,

  d) profilaktyka chorób układu krążenia,

  e)profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;

3) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

  a) organizacja czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży,

  b) organizacja konkursów i imprez promujących osiągnięcia oświatowe;

4) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

  a) organizacja imprez kulturalnych mających istotne znaczenie dla promocji miasta i gminy o charakterze lokalnym, środowiskowym i międzynarodowym,

  b) wspieranie przy przechowywaniu, zabezpieczaniu i konserwacji muzealiów,

  c) wspieranie zadań z zakresu promocji, ochrony środowiska i estetyki gminy;

5) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

  a) organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym, powiatowym i regionalnym,

  b) szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,

  c) organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;

6)  Promocja zatrudnienia i aktywizacji zatrudnienia osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

7)  Ratownictwo i ochrona ludności;

  a) działania prewencyjne w zakresie p.poż,

  b) działalność ratowniczo-gaśnicze,

  c) zwalczanie skutków klęsk żywiołowych i zapobieganie ich powstaniu,

  d) propagowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy z zakresu ratownictwa i ochrony zdrowia;

8) Integracja emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska.

 

 

Formy współpracy

 

§5.1.Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 odbywać się będzie w formie:

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3  ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;

             2.Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywać się będzie poprzez:

1) powierzenie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

2)wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

 

Priorytetowe zadania publiczne

 

§6.1.Priorytetowymi zadaniami publicznymi przewidzianymi do zlecenia w ramach realizacji programu w 2013 r. są zadania z zakresu:

1) Pomocy społecznej;

   a) rozwój form opieki nad dziećmi i młodzieżą w ramach środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic.

2) Ochrony i promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym;

   a) profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;

3) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

  a) organizacja imprez kulturalnych mających istotne znaczenie dla promocji miasta i gminy o charakterze lokalnym, środowiskowym i międzynarodowym,

  b) wspieranie przy przechowywaniu, zabezpieczaniu i konserwacji muzealiów,

  c) wspieranie zadań z zakresu promocji, ochrony środowiska i estetyki gminy;

4) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

  a) organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym, powiatowym i regionalnym,

  b) szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,

  c) organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;

5)  Integracja emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska.

 

 

 

Okres realizacji programu

 

§7.1.Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

 

 

Sposób realizacji programu

 

§8.1.Wspieranie oraz powierzanie do realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Warta. Przy rozstrzyganiu konkursu stosuje się wyłącznie zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

              2.Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.

              3. Otwarty konkurs ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Warcie, a także na stronie internetowej Gminy i Miasta Warta www.gimwarta.pl

              4. Organizacje pozarządowe oraz podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego.

              5. Burmistrz Gminy i Miasta w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego informuje składającego wniosek o trybie zlecenia zadania publicznego, oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

              6. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

               7. Realizacja zadania następować będzie w oparciu o zawartą pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Warta i zleceniobiorcą zadania umową, która winna być opatrzona kontrasygnatą Skarbnika Gminy i Miasta Warta.

  8. Burmistrz Gminy i Miasta powołuje komisję konkursową, która rozpatruje celowość realizacji określonego zadania publicznego, biorąc pod uwagę stopień w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych.

  9. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zobowiązane są do złożenia oferty, której wzór został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. 11 Nr 6, poz. 25). Ponadto do oferty należy dołączyć:

a). statut organizacyjny,

b). wypis z odpowiedniego rejestru (ewidencji),

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

 

 

            §9.1.Wysokość środków planowanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok wynosić będzie 374.600,00zł.

Powyższe środki zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy.

 

Sposób oceny realizacji programu

 

§10.1.Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowane badanie Programu mające na celu ocenę rezultatów jego realizacji.

2.Celem ewaluacji za rok 2013 będzie ocena wpływu Programu na wzmocnienie organizacji i partnerstwa.

3.Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Programu:

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym ilość organizacji;

3) liczba zawartych umów na realizacje zadania publicznego, w tym ilość organizacji;

4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych od organizacji;

5) wielkość własnego wkładu finansowego i poza finansowego organizacji na realizacje zadań publicznych;

6) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach;

7) liczba ofert wspólnie złożonych przez organizację;

8) liczba projektów prawa miejscowego stanowionych przez Radę konsultowanych przez organizację;

 

Informacja

o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

 

 

§11.1. Projekt Programu przygotowuje Burmistrz Gminy i Miasta Warta w terminie umożliwiającym przeprowadzenie konsultacji projektu

2. Projekt podlega konsultacji na zasadach określonych w art. 5a ust. 1 ustawy oraz w uchwale Rady Gminy i Miasta Warta Nr LIX/293/10 z dnia 7 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów prawa miejscowego o dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

3. Wyniki konsultacji Burmistrz przedstawia Radzie Gminy i Miasta w Warcie wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu.

4. Burmistrz może wnieść do programu poprawki uwzględniające wnioski organizacji zgłoszone podczas konsultacji projektu.

5. Radni po zapoznaniu się z projektem programu i wynikami konsultacji mogą zgłosić swoje poprawki do programu.

 

 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 

§12.1. W celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powołuje się komisje konkursowe.

2. Burmistrz Gminy i Miasta Warta każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową do oceny złożonych ofert.

3. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.

4. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Gminy i Miasta Warta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

6. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f

7. Komisja konkursowa liczy 5 do 6 osób.

8. Do zadań komisji konkursowej należy ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy.

9. Formalna i merytoryczna ocena ofert odbywa się na podstawie karty oceny, której wzór określa Burmistrz w drodze zarządzenia.

10. Burmistrz powołując komisję konkursową, wskazuje jej przewodniczącego, który kieruje pracami komisji.

11. Prace komisji konkursowej mogą być prowadzone, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej połowa jej członków w tym Przewodniczący komisji.

12. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

13. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie komisji.

14. Komisja przedstawia protokół z posiedzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta z propozycją wyboru najkorzystniejszych ofert.

15. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Warta.

 

 

 

 

                                                                                                                                        Przewodniczący Rady

 

              Grzegorz Kopacki

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Program współpracy samorządu gminy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą uchwalany jest na okres jednego roku, w związku z powyższym zasadne jest podjecie uchwały o przyjęciu Programu na 2013 rok.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »