OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011 | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
08.04.2011.

 

Zarządzenie Nr 20/11

Burmistrza Gminy i Miasta Warta

 

z dnia 8 kwietnia 2011r.

 

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536.), zarządzam co następuje:

 

§1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizację  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku w zakresie :

a) Integracja emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska.

 

            §2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 20/11

           Burmistrza Gminy i Miasta Warta

                      z dnia 8 kwietnia 2011r.

 

 

Ogłoszenie

 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011

 

 

w zakresie: Integracji emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska

 

 

Rodzaj zadań objętych konkursem:

 

I.  Zadanie w zakresie integracji emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

 

Zadania Nr 1 – Integracja emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

     1. Zakres przedsięwzięcia:

         -   Integracja emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

     2. Wysokość  środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania  -3.000,00 zł.

     3. Termin realizacji zadania – od maja 2011 do grudnia 2011 roku.   

 

 

Zasady przyznawania dotacji:

1). O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą ubiegać się:

a). organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 w/w ustawy

b). podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

2). Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie oferty organizacji pozarządowej (podmiotu) w terminie wraz z wymaganymi załącznikami oraz pozytywna ocena oferty wraz z propozycją dotacji przedstawioną Burmistrzowi przez Komisję konkursową.

3). Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz.

4). Od oceny Komisji i decyzji Burmistrza nie przewiduje się możliwości odwołania.

5). Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem a organizacją (podmiotem), której oferta została wybrana w drodze konkursu przez Komisję Konkursową i uzyskała akceptację Burmistrza.

6). Szczegółowe przeznaczenie dotacji zostanie określone w umowie.

 

 

Termin składania ofert : do dnia 04 maja 2011r. do godz. 15³°

 

1. Do ofert należy dołączyć:

1). Kopie statutu podmiotu

2) aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub wyciąg z ewidencji stowarzyszeń.

2. Ofertę, której wzór zamieszczony jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Warcie lub nadsyłać pocztą na adres Urząd Gminy i Miasta w Warcie, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta.              Napis na kopercie powinien brzmieć ,,Oferta na realizację zadania publicznego na rok 2011 -  zadanie nr ………………(nazwa zadania) .”

 

 

 

Warunki realizacji zadania:

 

1). Realizacja zadania winna być prowadzona z najwyższą starannością i zgodnie z   

     obowiązującymi przepisami i standardami.

2). Odbiorcami oferty powinni być mieszkańcy Gminy i Miasta Warta.

3). Organizacja (podmiot) zobowiązana jest do udzielania wszelkich informacji

     dotyczących przebiegu realizacji zadania, dla którego została przyznana dotacja.

4). Po zakończeniu umowy organizacja (podmiot) zobowiązana jest złożyć sprawozdanie

     z wykonania zadania.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Procedurę otwarcia i wyboru ofert dokona Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza, na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału oferentów, w terminie do jednego miesiąca po upływie terminu składania ofert.

2. Oferty, w których wnioskowana kwota dotacji na dane zadanie będzie wyższa niż wysokość środków zabezpieczonych na to zadanie w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane.

3. Oferty będą analizowane i oceniane w oparciu o następujące kryteria:

1). Ocenę możliwości realizacji zadania

2). Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania z uwzględnieniem wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

3). Ocenę proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji, ilości osób, przy pomocy których zadanie będzie realizowane.

4). Proponowany przez oferenta wkład własny rzeczowy.

 

 

Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych                  z nimi kosztami

 

 

ZADANIA

Wysokość środków przyznanych w roku 2010 w zł.

Wysokość środków przyznanych w roku 2011 w zł.

 

Integracja emerytów i rencistów- kulturalny rozwój środowiska

2.000,00

3.000,00

 

 

 

     

Do pobrania Wzór oferty.doc

      


 

 

 

 

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »