OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow UCHWAŁA Nr LXI/303/10
UCHWAŁA Nr LXI/303/10 | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
10.11.2010.

UCHWAŁA  Nr LXI/303/10

RADY GMINY I MIASTA W WARCIE

z dnia 10 listopada 2010r.

 

 

w sprawie: przyjęcia ,,Programu współpracy samorządu  Gminy i  Miasta Warta 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”.

 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                            o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142              i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675/ oraz art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104 i z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 19, poz. 100, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857/ Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

 

 

      § 1. Przyjmuje ,,Program współpracy Samorządu Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

      § 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

 

 

      § 3.Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Warcie                   i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                             Przewodniczący Rady

 

                                                                                                Grzegorz Kopacki     

 

 

 

 

Zał. do uchwały nr LXI/303/10

Rady GiM w Warcie

z dnia 10 listopada 2010r

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY

SAMORZĄDU GMINY I MIASTA WARTA

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2011

 

 

Postanowienia ogólne

 

§1.1.Podstawą Programu Współpracy Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011, zwanego dalej „Programem” jest ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

              2.  Ilekroć w programie jest mowa o:

1) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.);

2) „organizacjach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty                        o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

3) „programie” – należy przez to rozumieć „Program współpracy Gminy i Miasta Warta z organizacjami pożytku publicznego i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011”;

4) „dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

5) „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13.

Cele główne Programu

 

§2.1.Głównym celem Programu jest współpraca samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na terenie Gminy i Miasta Warta, na rzecz jej mieszkańców.

       2.Szczegółowym celem Programu jest:

1) prowadzenie działalność promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych działań;

2) tworzenie wspólnych projektów;

3) pomoc merytoryczna dla projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe przyczyniające się do poprawy życia mieszkańców Gminy i Miasta Warta poprzez organizacje szkoleń, informacji i konsultacji dla organizacji pozarządowych;

4) promowanie organizacji pozarządowych;

5) współpraca przy realizacji akcji charytatywnych.

 

Zasady współpracy

 

§3.1.Współpraca władz Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie na zasadzie pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Zakres przedmiotowy

 

§4.1.Współpraca Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego                      i o wolontariacie a w szczególności:

1) Pomocy społecznej;

   a) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

   b) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,

   c) rozwój form opieki nad dziećmi i młodzieżą w ramach środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic.

2) Ochrony i promocji zdrowia;

   a) profilaktyka chorób nowotworowych,

   b) profilaktyka chorób płuc,

   c) profilaktyka chorób dzieci i młodzieży,

   d) profilaktyka chorób układu krążenia,

   e) profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;

3) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

   a) organizacja czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży,

   b) organizacja konkursów i imprez promujących osiągnięcia oświatowe;

4) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony środowiska;

  a) organizacja imprez kulturalnych mających istotne znaczenie dla promocji miasta i gminy o charakterze lokalnym, środowiskowym i międzynarodowym,

  b) wspieranie przy przechowywaniu, zabezpieczaniu i konserwacji muzealiów,

  c) wspieranie zadań z zakresu promocji, ochrony środowiska i estetyki gminy;

5) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

  a) organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym, powiatowym i regionalnym,

  b) szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,

  c) organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;

 

Formy współpracy

 

§5.1.Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 odbywać się będzie w formie:

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;

             2.Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywać się będzie poprzez:

1) powierzenie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

2)wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

 

Priorytetowe zadania publiczne

 

§6.1.Priorytetowymi zadaniami publicznymi przewidzianymi do zlecenia w ramach realizacji programu w 2011 r. są zadania z zakresu:

1) Pomocy społecznej;

   a) rozwój form opieki nad dziećmi i młodzieżą w ramach środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic.

2) Ochrony i promocji zdrowia;

   a) profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;

3) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

   a) organizacja czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży,

   b) organizacja konkursów i imprez promujących osiągnięcia oświatowe;

4) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony środowiska;

  a) organizacja imprez kulturalnych mających istotne znaczenie dla promocji miasta i gminy o charakterze lokalnym, środowiskowym i międzynarodowym,

  b) wspieranie przy przechowywaniu, zabezpieczaniu i konserwacji muzealiów,

  c) wspieranie zadań z zakresu promocji, ochrony środowiska i estetyki gminy;

5) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

  a) organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym, powiatowym i regionalnym,

  b) szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,

  c) organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;

 

Okres realizacji programu

 

§7.1.Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

 

Sposób realizacji programu

 

§8.1.Wspieranie oraz powierzanie do realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                 i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Burmistrza Gminy i Miasta. Przy rozstrzyganiu konkursu stosuje się wyłącznie zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

              2.Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.

              3. Otwarty konkurs ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Warta, a także na stronie internetowej Gminy i Miasta Warta www.gimwarta.pl

              4. Organizacje pozarządowe oraz podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizacje zadania publicznego.

              5. Burmistrz Gminy i Miasta w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego informuje składającego wniosek o trybie zlecenia zadania publicznego, oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

              6. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

              7. Realizacja zadania następować będzie w oparciu o zawartą pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Warta i zleceniobiorcą zadania umową, która winna być opatrzona kontrasygnatą Skarbnika Gminy i Miasta Warta.

  8. Burmistrz Gminy i Miasta powołuje komisję konkursową, która rozpatruje celowość realizacji określonego zadania publicznego, biorąc pod uwagę stopień w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych.

 

Warunki ubiegania się o dotacje na realizacje zadania

 

§9.1.Organizacje pozarządowe oraz podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zobowiązane są do złożenia oferty, której wzór został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Ponadto do oferty należy dołączyć: statut organizacyjny, wypis z odpowiedniego rejestru (ewidencji).

             2. Wnioski należy składać do Burmistrza Gminy i Miasta Warta.

             3. Burmistrz Gminy i Miasta Warta podejmując decyzję o przyznaniu dotacji kierować się będzie przede wszystkim:

1) oceną merytoryczną;

2) kosztem realizacji zadania;

3) oceną dotychczasowej współpracy, opiniami i referencjami udzielonymi przez organy administracji samorządowej lub rządowej;

4) wiarygodnością finansową przy finansowaniu zadania z innych źródeł;

 

Tryb przyznawania, rozliczania i kontroli dotacji

 

§10.1.Środki przyznawane na realizację zadań organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 przekazane będą na podstawie umowy, której wzór został określony w rozporządzeniu wymienionym wyżej. Umowa wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy i Miasta Warta i może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony nie dłuższy niż 5 lat.

               2. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie realizacji zadania a w szczególności:

1) stanu realizacji zadania;

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;

prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizacje zadania,

3) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy;

              3. Stwierdzenie niewłaściwego, niezgodnego z umową wykorzystania dotacji skutkować będzie wstrzymaniem dotacji, rozwiązaniem umowy, żądaniem zwrotu przekazanych i niewłaściwie wykorzystanych środków w wysokości proporcjonalnej do zakresu niewykonania umowy.

              4. Organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy                            o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązane są do złożenia sprawozdania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

              5. Sprawozdanie winno być sporządzone według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

             6. Sprawozdanie z rozliczeń złożonych przez dotowane podmioty przedkładane będzie Radzie Gminy i Miasta w Warcie.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

 

            §11.1.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi określi uchwała budżetowa na 2011r.

 

Sposób oceny realizacji programu

 

§12.1.Realizacja programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowane badanie Programu mające na celu ocenę rezultatów jego realizacji.

         2.Celem ewaluacji za rok 2011 będzie ocena wpływu Programu na wzmocnienie organizacji i partnerstwa.

         3.Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Programu:

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;

2) liczba ofert  złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym ilość organizacji;

3) liczba zawartych umów na realizacje zadania publicznego, w tym ilość organizacji;

4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych od organizacji;

5) wielkość własnego wkładu  finansowego i poza finansowego organizacji na realizacje zadań publicznych;

6) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach;

7) liczba ofert wspólnie złożonych przez organizację;

8) liczba projektów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez organizację;

Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji

 

§13.1. Burmistrz Gminy i Miasta Warta ustala projekt „Programu współpracy samorządu Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                          o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011” i poddaje go społecznej konsultacji w celu przedłożenia projektu uchwały zawierającej Program Radzie Gminy i Miasta Warta.

       2. Projekt Programu celem uzyskania uwag został zamieszczony na stronie

internetowej Gminy i Miasta Warta w www.gimwarta.pl na okres 7 dni.

 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 

§14.1.Oferty złożone przez organizacje na realizacje zadań publicznych opiniuje specjalnie do tego powołana komisja konkursowa.

         2.W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) przedstawiciele Burmistrza Gminy i Miasta Warta;

2) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie;

3) w pracach komisji konkursowych mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy;

     3.Imienny skład komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy określa Burmistrz

z Gminy i Miasta Warta w formie zarządzenia.

Przewodniczący Rady

                                                                                                 Grzegorz Kopacki

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »