OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow UCHWAŁA Nr V/15/11
UCHWAŁA Nr V/15/11 | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
28.03.2011.
UCHWAŁA  Nr V/15/11
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia 21 marca 2011r.
 
 
w sprawie: zmiany uchwały własnej Nr LXI/303/10 z dnia 10 listopada 2010r.     
w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy samorządu  Gminy i  Miasta Warta   
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”.
 
 
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 i art.18 ust.2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                        
o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111 i Nr
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142              
i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675/ oraz art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536)
Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:
 
 
      § 1. Dokonuje się zmiany uchwały własnej Nr LXI/303/10 z dnia 10 listopada 2010 r.              
w ten sposób,  że w §6 załącznika do uchwały dodaje się pkt 6 w brzmieniu 6) „Integracja
emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska”.
 
      § 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.
 
 
      § 3.Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Warcie                   
i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                             Przewodniczący Rady
 
                                                                                                Grzegorz Kopacki      
 
 
 
 
 
 
 UZASADNIENIE
 
Działając w myśl ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy i Miasta  w Warcie dnia 10 listopada 2010r.
przyjęła program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy.  
W §6 „Priorytetowe zadania publiczne” programu współpracy pominięte zostało zadanie
„Integracja emerytów i rencistów - kulturalny rozwój  środowiska” mające znaleźć się w
ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011. 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »