OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow Zarządzenie Nr 18/11 Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 28 marca 2011 r.
Zarządzenie Nr 18/11 Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 28 marca 2011 r. | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
28.03.2011.

w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert konkursowych złożonych na realizację zadań publicznych w roku 2011

 

 

                Działając na podstawie §14 Uchwały Nr LXI/303/10 z dnia 10 listopada 2010r. Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy samorządu  Gminy i  Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011” zmienionej Uchwałą Nr V/15/11 z dnia 21 marca 2011r.zarządzam co następuje:

 

 

§1. Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w następującym składzie:

 

1.  Sławomir Janczak - Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Warta - przewodniczący

2.  Henryka Dzikowska – pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Warcie - członek

3.  Beata Włodarczak - pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Warcie - członek

4.  Krzysztof Żubrowski – pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Warcie - członek

5.  Grażyna Zdunek - pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Warcie - członek

6. Małgorzata Nowak - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności - przedstawiciel organizacji

 

 

§2.  Regulamin pracy Komisji konkursowej do opiniowania ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

 

 

§3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 18/11 Burmistrza Gminy i Miasta Warta

 

 

Regulamin działania Komisji konkursowej

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 

 

§1.1.Komisja konkursowa zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

  2. Burmistrz powołując Komisję, wskazuje jej przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.

  3. Komisja Konkursowa liczy od 5 do 6 osób.

  4.Prace Komisji mogą być prowadzone jeżeli w posiedzeniu uczestniczy           co najmniej połowa jej członków w tym Przewodniczący Komisji.

  5. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

  6. Komisja rozpatruje oferty w ciągu miesiąca licząc od terminu określonego na ich złożenie.

 

§2.1.W pierwszym etapie Komisja dokonuje otwarcia ofert, które wpłynęły               w terminie ustalonym w ogłoszeniu otwartego konkursu i dokonuje oceny formalnej. Wzór karty oceny formalnej stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.

2.Oferta, która nie będzie spełniała wymogów formalnych lub została złożona po upływie wyznaczonego terminu zostanie odrzucona.

3.W przypadku wystąpienia w ofercie braków nie dyskwalifikujących lub niejasności, wzywa się oferenta do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień                  w wyznaczonym przez siebie terminie. Oferty nie uzupełnione w wyznaczonym przez Komisję terminie podlegają odrzuceniu.

 

§3.W drugim etapie konkursu Komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonych ofert uwzględniając kryteria zawarte w ogłoszeniu otwartego konkursu. Wzór karty merytorycznej stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.

 

§4.Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący              i wszyscy członkowie Komisji.

 

§5.Komisja przekazuje Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta protokół                         z wynikami konkursu wraz z całą dokumentacją.

 

§6. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Warta.

 

§7.Informacje o wynikach rozstrzygnięcia konkursu ofert zamieszcza się                 w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy i Miasta Warta www.gimwarta.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Warta.

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »