OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start
Rozpoczęcie budowy systemu e-Usług Publicznych | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
09.03.2010.

W wyniku pozyskania przez Gminę i Miasto Warta dotacji w wysokości 190 000 zł  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 – E- Usługi Publiczne przy wkładzie własnym 15% rusza budowa systemu e-Usług Publicznych.

Dla wygody mieszkańców gminy oraz petentów z poza jej obszarów w celu usprawnienia przyjmowania i obiegu korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy i Miasta w Warcie zostały rozpoczęte prace nad wdrozeniem pełnego elektronicznego obiegu dokumentów, który umożliwi załatwianie spraw w urzędzie za posrednictwem internetu z dowolnego miejsca o dowolnej porze.

 

Celem głównym Projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych  jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej.

1. Budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych.

Cel ten osiągnięty zostanie poprzez zbudowanie nowoczesnej i kompleksowej e-Administracji publicznej na obszarze województwa łódzkiego oraz szeroki rozwój e-usług publicznych, zapewniający wyeliminowanie tradycyjnego sposobu załatwiania spraw, dzięki czemu wzrośnie efektywność zarządzania jednostkami administracji samorządowej, poprawi się dostęp do usług publicznych i jakość ich świadczenia oraz nastąpi rozwój komunikowania się za pomocą Internetu.
Korzyści z przedmiotowego projektu odczują zarówno urzędnicy jak i obywatele :

 • urzędnicy w zakresie e-usług związanych z załatwianiem spraw w urzędach typu A2A (Administration to Administration),
 • obywatele w zakresie e-usług związanych z załatwianiem spraw w urzędach typu C2A (Citizen to Administration),
 • przedsiębiorcy w zakresie e-usług związanych z załatwianiem spraw w urzędach typu B2A (Business to Administration).

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów cząstkowych:

A. Poprawa zarządzania oraz efektywności i przejrzystości pracy urzędników.


Wykorzystanie rozbudowanych technologii pozwoli na:

 • optymalizację procesów pracy w jednostkach administracji publicznej
 • przejrzystość wykonywanych zadań
 • ułatwienie eliminacji ewentualnych błędów
 • oszczędność czasu pracy
 • zmniejszenie obciążeń pracowników
 • poprawa jakości i efektywności pracy

Nowoczesne aplikacje ułatwiające dostęp do dokumentów, zwłaszcza księgowych i ekonomicznych pozwolą na lepsze planowanie i zarządzanie jednostkami, przyspieszą podejmowanie decyzji poprawią ich merytoryczną jakość.

B. Zwiększenie dostępu do e-usług dla obywateli regionu łódzkiego.

Projekt przewiduje stworzenie Platformy e-Usług Publicznych. Platforma umożliwi 24-godzinny dostęp do e-usług publicznych przez 7 dni w tygodniu. Dostęp do platformy dla obywateli będzie umożliwiony poprzez sieć internetową z domu lub za pośrednictwem  Infomatów umieszczonych na terenie gminy.
Korzyści odczują przede wszystkim obywatele: mieszkańcy i przedsiębiorcy, dzięki możliwości elastycznego wyboru miejsca i pory dnia do załatwiania spraw urzędowych. Zapewniony zostanie bowiem dostęp do informacji i usług publicznych poza rzeczywistymi godzinami pracy urzędów. Wdrożenie usług on-line wraz z możliwością pobierania i odsyłania dokumentów wpłynie na oszczędność czasu obywateli, którzy dotychczas musieli osobiście stawić się w urzędzie w celu załatwienia sprawy. Korzyścią będzie także obniżenie kosztów ponoszonych na dojazd. Instalacja sieci infomatów, zapewni dostęp do informacji publicznej wszystkim obywatelom, także tym którzy nie posiadają dostępu do Internetu.
Wdrożenie omówionych powyżej elementów projektu, poza zwiększeniem dostępu do elektronicznych usług publicznych, przyniesie następujące korzyści:

 • zwiększenie dostępu do informacji
 • usprawnienie kontaktów między obywatelami a jednostkami samorządowymi
 • podniesienie standardu obsługi obywateli
 • zmniejszenie kosztów zarówno po stronie obywateli jaki urzędu
 • oszczędność czasu

C. Realizacja polityki równych szans i przeciwdziałanie „wykluczeniu cyfrowemu”.

Realizacja projektu wpłynie przede wszystkim na zapewnienie zdalnego dostępu do urzędów dla osób niepełnosprawnych, bez konieczności uciążliwego przemieszczania się, a tym samym umożliwienie pełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie. Ta cecha projektu jest zgodna z priorytetami Unii Europejskiej w zakresie działań mających wyrównać szanse osób niepełnosprawnych poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społecznym określonych
w dokumencie „Sytuacja osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej: europejski plan działania na lata 2008-2009”.

2. Wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej.

W ramach projektu zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, w postaci sprzętu jak i oprogramowania, które umożliwią usprawnienie przepływu informacji, ograniczenie kosztów i czasu przeznaczonych dotychczas na wykonywanie czynności manualno-papierowych oraz poprawę bezpieczeństwa pracy i komunikacji. Przedmiotowy projekt przewiduje kompleksowe rozwiązanie polegające
na wdrożeniu nowoczesnych systemów informatycznych. Szeroki zakres technologiczny projektu, implementacja wielu jego elementów jednocześnie przyniesie korzyści w postaci usprawnienia procedur realizacji zadań przez urząd. W tym zakresie korzyści odczują pracownicy, którzy dotychczas tracili czas np. na zbędne powielanie dokumentów. W przypadku obywateli wymierną korzyścią będzie skrócenie okresu oczekiwania na załatwienie sprawy.

Szczegóły projektu:

http://www.elodzkie.pl/o-projekcie/4-o-projekcie.html


 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »