OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow UCHWAŁA NR LIX/293/10 RADY GMINY I MIASTA WARTA z dnia 7 października 2010 r.
UCHWAŁA NR LIX/293/10 RADY GMINY I MIASTA WARTA z dnia 7 października 2010 r. | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
07.10.2010.

UCHWAŁA NR LIX/293/10

RADY GMINY I MIASTA WARTA

z dnia 7 października 2010 r.

 

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego o dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

  Na podstawie art. 5 ust. 5 i art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203,  Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, Nr 19, poz. 100, z 2009r. Nr 22, poz.120, z 2010r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Szczegółowy sposób konsultacji, o których mowa w § 1 ma zastosowanie do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu rocznego programu współpracy z tymi organizacjami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Grzegorz  Kopacki

 


 

Załącznik do Uchwały Nr LIX/293/10

Rady Gminy i Miasta Warta

z dnia 7 października 2010 r.

 

Szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego o dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

  Niniejsze zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych podkreślają znaczenie konsultacji społecznych przy podejmowaniu decyzji przez władze Gminy i Miasta Warta.

Cel konsultacji

 

§ 1.

Konsultacje przeprowadzane są w celu zebrania opinii i pozyskania dodatkowych informacji bądź sugestii w sprawach szczególnie ważnych dla gminy.

Podmiot konsultacji

 

§ 2.

Przedmiotem konsultacji są:

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3) projekty aktów normatywnych:

a) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych, 

b) dotyczących sfery zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Uczestnicy konsultacji

 

§3.

W konsultacjach mogą uczestniczyć:

1) rada działalności pożytku publicznego;

2) organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy i Miasta Warta;

3) pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zasady przeprowadzania konsultacji

 

§ 4.

1. Procedurę konsultacji uruchamia Rada Gminy i Miasta w Warcie na podstawie odpowiedniej uchwały.2. Uchwała Rady Gminy i Miasta w Warcie, o której mowa w ust. 1 określa:

1) cel konsultacji;

2) przedmiot konsultacji;

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

4) formę przeprowadzenia konsultacji;

5) zasięg terytorialny konsultacji.

§ 5.

1.Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji zostanie przekazane do publicznej wiadomości w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

2.Ogłoszenie, o którym mowa w pkt. 1 podaje się do wiadomości publicznej za pośrednictwem:

1) stronie internetowej Gminy i Miasta Warta www.gimwarta.pl;

2) tablicy ogłoszeń Gminy i Miasta Warta.

3. Organizacja lub podmiot są zobowiązane wraz z wniesieniem wniosku, o którym mowa w ust. 5, okazać treść statutu, z którego wynika, iż działalność statutowa organizacji obejmuje dziedzinę dotyczącą projektu aktu prawa miejscowego.

4. Konsultacje przeprowadza się, co najmniej w jednej spośród następujących form:

1) zapytania ankietowego, poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.gimwarta.pl projektu aktu prawa do wglądu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą pisemną;

2) zapytania ankietowego, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu projektu aktu prawa do wglądu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą pisemną.

5. Decyzje o formie przeprowadzania konsultacji podejmuje Burmistrz.

6. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o formie zawiadomienia o terminie konsultacji, temacie i wynikach konsultacji.

7. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji podmiotów.

 

§ 6.

1. Opinie rady działalności pożytku publicznego i uwagi organizacji pozarządowych kierowane są do właściwej merytorycznie komórki Gminy i Miasta Warta w formie pisemnej na formularzu zgłaszania opinii, zgodnie ze wzorem określonym poniżej.

Formularz zgłaszania opinii

 

Podmiot zgłaszający

 

Osoba upoważniona do reprezentacji

 

Telefon

 

E-mail: lub adres pocztowy

 

Element współpracy, którego dotyczy proponowana zmiana, opinia z uzasadnieniem

 

 

Uwaga: Jedynie propozycje zmian/opinie uzasadnione przez podmiot zgłaszający będą uwzględnione w procesie konsultacji.

 

2. Po zebraniu i rozpatrzeniu wniesionych uwag właściwa merytorycznie komórka Urzędu przedstawia Radzie zgłoszone opinie i uwagi oraz przekazuje swoje propozycje do dalszego rozpatrzenia.

Postanowienia końcowe

 

§ 7.

1. Wnioski uzyskane w wyniku przeprowadzonych konsultacji nie są wiążące dla władz gminy lecz mogą być ważne przy podejmowaniu decyzji w sprawach, których dotyczą.

2. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział.

 

    

Przewodniczący Rady

Grzegorz  Kopacki

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »