OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Sport arrow Uchwała o sporcie arrow UCHWAŁA NR XVII/92/15 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 12 listopada 2015r.
UCHWAŁA NR XVII/92/15 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 12 listopada 2015r. | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
28.01.2016.

UCHWAŁA NR XVII/92/15

RADY GMINY I MIASTA W WARCIE

z dnia 12 listopada 2015r.

 

w sprawie: określenia warunków w tym organizacyjnych i trybu finansowania zadania własnego 

                 Gminy i Miasta Warta w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 27 ust. 1 i 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, z 2011r. Nr 171 poz. 1016, Nr 185 poz. 1092, Nr 208 poz. 1240, poz. 1241, z 2012r. poz. 490, z 2013r. poz. 829 i z 2014r. poz. 7) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się warunki, w tym organizacyjne i tryb finansowania zadania własnego Gminy i Miasta Warta w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu powinien zawierać informacje zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Sprawozdanie z realizacji zadania i rozliczenie dotacji celowej z zakresu sportu powinno zawierać informacje określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa łódzkiego.

 

 

Przewodniczący Rady

                 Grzegorz Kopacki

 

Do pobrania załączniki:

Załącznik nr 1.doc

Załącznik nr 2.doc

Załącznik nr 3.doc