OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Sport arrow Konkursy arrow Informacja o zadaniach na wsparcie dla klubów sportowych
Informacja o zadaniach na wsparcie dla klubów sportowych | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
28.01.2016.

 

 

 

Informacja

 

 o zadaniach, na wsparcie, których zostanie udzielona dotacja celowa w trybie uchwały nr XVII/92/15 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia warunków w tym organizacyjnych i trybu finansowania zadania własnego Gminy i Miasta Warta w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 

I.                   Rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania.

Na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu przeznacza się kwotę
w wysokości 221.000,00 PLN

 

  1. Zadanie nr 1 –  Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców miasta Warta

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 165.000,00 zł.

 

  1. Zadanie nr 2 – Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Ustków

      Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 26.000,00 zł.

 

  1. Zadanie nr 3 - Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Socha

 

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 15.000,00 zł.

  1. Zadanie nr 4 - Popularyzacja zapasów wśród dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej we Włyniu

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 4.000,00 zł.

  1. Zadanie nr 4 - Popularyzacja zapasów wśród dzieci obwodu Szkoły Podstawowej w Jakubicach

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 6.000,00 zł.

  1. Zadanie nr 5 - Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki siatkowej  i piłki nożnej z terenu Gminy i Miasta Warta

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 5.000,00 zł.

 

Dotacja będzie przekazywana zaliczkowo w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy przez obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji będzie zawierała umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.

 

II.                Termin i warunki realizacji zadania.

1.      Termin realizacji zadań od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016r.

  1. O dotację celową mogą ubiegać się kluby sportowe działające na terenie Gminy i Miasta Warta niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu i których wkład własny wynosi minimum 5% kosztów realizacji zadania oraz spełniające wymagania formalne ujęte w pkt IV. 5.

 

III.             Termin składania wniosków.

 

1.Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2016 roku, do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Warcie,  pokój nr 8, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

Przykład

„Konkurs – sport 2016”,

Zadanie nr 1 Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców miasta Warta

 

W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu.

2. Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu powinien być złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały XVII/92/2015 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków w tym organizacyjnych i trybu finansowania zadania własnego Gminy i Miasta Warta w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

 

IV. Termin, tryb kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru wniosków.

 

1.Termin realizacji zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie obejmuje okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2016r.

2.Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 30 dni od upływu terminu składania wniosków, a decyzję o wyborze wniosków i wysokości przyznanej dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Warta.

3. Wniosek podlega ocenie w dwóch etapach:

- I etap ocena formalna wniosku pod względem: terminu złożenia wniosku, wymaganego formularza wniosku, prawidłowości wymaganych danych we wniosku, podpisów wnioskodawcy i wszystkich wymaganych załączników do wniosku.

- II etap ocena merytoryczna dokonana na podstawie niżej wymienionych kryteriów, w których łącznie można uzyskać maksymalnie 10 punktów.

- wkład własny finansowy powyżej minimalnego wymaganego tj. 6 – 10% - 1 pkt , powyżej 10% - 2 pkt;

- inne źródła finansowania maksymalnie 2 pkt (ocena w zależności od ilości innych źródeł  – 1 źródło finansowania 1 pkt, 2 źródła finansowania 2 pkt).

- osiągnięcie więcej niż jednego celu publicznego zawartego w §3 ust.1 XVII/92/2015 z dnia 12 listopada 2015r.– 2 pkt,

- wkład rzeczowy, osobowy w tym wolontariuszy i praca społeczna członków maksymalnie 2 pkt, w tym wkład rzeczowy – 1 pkt, wkład osobowy w tym wolontariuszy i praca społeczna członków 1 pkt;

- osiągnięcia sportowe np. wyższa pozycja w tabeli rozgrywkowej w stosunku do poprzedniego roku  lub inne osiągnięcia sportowe maksymalnie 2 pkt;

Dofinansowanie otrzyma oferta, która uzyska największą liczbę punktów w poszczególnych zadaniach określonych w punkcie pierwszym.

4. Wnioski złożone w konkursie rozpatruje Komisja Konkursowa na podstawie regulaminu będącego załącznikiem do zarządzenia Burmistrza  Gminy i Miasta Warta o powołaniu Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków.

5. Do każdego z wniosków powinny być załączone:

a). aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia), lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.

b). kserokopia aktualnego statutu organizacji bądź inny dokument określający przedmiot działalności oferenta

6. Wszystkie kserokopie złożonych dokumentów powinny być opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem”, pieczęcią oraz podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy.

7. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych błędów wniosku, Burmistrz Gminy i Miasta Warta wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

8. Wniosek, którego błędów nie poprawiono lub który nie został uzupełniony zostanie odrzucony. Wniosek złożony po terminie określonym w pkt III pozostawia się bez rozpatrzenia. Odrzuceniu podlega także wniosek, który został złożony na druku innym niż wskazanym w ogłoszeniu, niekompletny, dotyczący zadania nieobjętego celami statutowymi wnioskodawcy, a także złożony przez podmiot nieuprawniony zgodnie z ogłoszeniem.

 

9. Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie gminy. Złożenie wniosku o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą Wnioskodawca prosi. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.

10. Wyboru wniosków dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Warta po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, która rozpatruje wnioski. Do postanowień w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

11. Wynik wyboru wniosków zostanie podany do publicznej informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Warcie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

12. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w załączniku Nr 3 do Uchwały nr XVII/92/15 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 12 listopada  2015 roku, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.

13. Dokumenty, o których mowa w pkt III.2 i IV.12 można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Turystyczno – Sportowej, Zamówień Publicznych, Funduszy Unijnych i Promocji, p. nr 5, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98 – 290 Warta, a także pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Warcie - www.gimwarta.pl, zakładka sport i strony Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

    

                                                              Burmistrz Gminy i Miasta Warta

                                                                 Jan Serafiński

 
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »